फाटल्या 6 म्हयन्यांत जांणी कोटा व्हेलो ना तांचे रेशन कार्ड रद्द

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : जे रेशनकार्डधारक फाटल्या 6 म्हयन्या परस चड तेप रेशनाचें धान्य व्हरिनात तांचे रेशन कार्ड 1 फेब्रुवारी सावन रद्द जातलें. नागरी पुरवण खात्याचे संचालक गोपाळ पार्सेकार हांणी ही म्हायती दिली.

गोंयांत दळडीर रेशे खाला (बीपीएल) आनी दळडीर रेशे वेले (एपीएल) अशीं दोन प्रकारचीं रेशन कार्डां आसात. दळडीर रेशे खाल्या लोकांक तांदूळ चड मेळटात. तुळेन एपीएल कार्ड धारकांक तांदूळ उणे मेळटात. एपीएल कार्ड धारकां सयत काय बीपीएल कार्ड धारक लेगीत नेमान धान्याचो कोटा व्हरिनात. हाका लागून सवाय धान्य दुकानांनी धान्य पडून उरता. हाचो लाव कांय सवाय धान्य दुकानदार घेतात आनी उक्त्या बाजारांत बाजारभावान धान्याची विक्री करतात. हाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर नागरी पुरवण खात्यान रेशनाच्या धान्याचो नियाळ घेवपाक सुरवात केल्या. 6 म्हयन्या परस चड तेप धान्य व्हेलें ना जाल्यार रेशन कार्ड रद्द करपाचो निर्णय खात्यान घेतला. कितले कार्ड धारक नेमान धान्याचो कोटा व्हरतात आनी कितले जाण कोटा व्हरिनात ताची म्हायती मेळोवपाचें काम खात्यान सुरू केलां.

काय दिसां पयली सवाय धान्य दुकानांतल्यान भायले भायर कुर्टी फोंड्यां खासगी गुदांवांतल्यान धान्याची विक्री जाल्ली. हें धान्य हेर राज्यांनी विकपाचें रॅकेट उक्तडार आयिल्लें. हाचे उपरांत नागरी पुरवण खात्याचे गुदांव तशेंच सवाय धान्य दुकानदारांचेर नदर दवरपी यंत्रणा खात्यान तयार केल्या.