फळ झाडांचें लुकसाण जाल्यार येणावळी प्रमाण मेळटली भरपाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शेतकार आधार निधी येवजणेंत बदल, शेतकारांक थाकाय

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : सरकारान शेतकार आधार निधी येवजणेंत बदल करतना शेतीच्या लुकसाणी सयत फळ झाडांचें लुकसाण जाल्यार लेगीत येणावळी प्रमाण लुकसाण भरपाय दिवपाची तजवीज केल्या. माड, माडी वा काजीचें झाड मोडल्यारूच न्हय, चिकू, अनस, पोपाय तशेंच फणसाच्या झाडाचें लुकसाण जाल्यार आतां शेतकारांंक लुकसाण भरपाय मेळटली. तशेंच लुकसाण भरपाय फळांं जावपी आनी फळांं जायनात अशा झाडांं खातीर वेगळी रक्कम आसतली.
झाड ल्हान आसलें, वा झाडा पसून येणावळ नासली जाल्यार लुकसाण भरपाय उणी मेळटली. चिकू, पोपायेचें झाड आसल्यार लुकसणा भरपाय चड मेळटली. अनसाचें झाड मोडलें तरी लुकसाण भरपाय दिवपाची तजवीज आसा. सुदारीत शेतकार आधार निधी येवजण शेतकी खात्यान अधिसुचीत केल्या.
शेतकार वा बागायतदार चिकू, पोपाय वा अनसाच्या झाडांंची लागवड करतात. वादळ वा पावसान फळां लागचें पयलीच झाड मोडटा. ह्या झाडांंक लेगीत लुकसाण भरपाय दिवपाची तजवीज आसा. भाता सयत भेंडी, आंबे, फणस, ऊसाच्या झाडांंक लुकसाण भरपाय दिवपाची तजवीज आशिल्यान शेतकारांक सुदारीत येवजण थाकाय दिवपी थारतली.
हुंंवार, वादळ वा हेर आपत्तीन झाड मोडलें, जाल्यार लुकसाण भरपाय दिवपाची तजवीज आदल्या येवजणेंत नाशिली. आतां झाडांच्या प्रकारा प्रमाण लुकसाण भरपाय दिवपाची तजवीज आसा. झाडांं मोडलीं वा शेतीचें लुकसाण जालें, जाल्यार शेतकार वा बागायतदारांंनी बेगिनांत बेगीन अर्ज करचे. शेतकी अधिकारी पळोवणी करून अहवाल तयार करतले. विभागीय शेती कार्यालयाक बेगिनांत बेगीन कळोवपा सयत अर्ज करपाची गरज आसा. कळाव जालो जाल्यार लुकसाण भरपायेचें मेजमाप करप कठीण जाता, अशें शेतकी खात्याचे संचालक नेवील अाफांसो हांंणी सांंगलें.
वादळ वा हेर सैमीक संंकश्टाक लागून राखणे वणत कोसळ्ळी, उदकाच्या पंंपाचें लुकसाण जालें वा उदकाची पायपलायन मोडली जाल्यार लेगीत लुकसाण भरपाय मेळटली.
हुंंवार, दुकळ, चक्रीवादळ, दरड वा पालसाण कोसळप, पिकांक कीड लागप, आडवेळ्या पावसान पिकांची लुकसाणी जावप, उजो लागप, ढग फुटी, भूंयकाप, रानवटी जनावरांं पसून लुकसाणी जाली जाल्यार लुकसाण भरपाय दिवपाची तजवीज नवे येवजणेंत आसा.
शेतकार, फार्मर्स क्लब वा शेती करपी आप मजत गट हे येवजणेचो लाव घेवपाक पात्र थारतात. शेतकाराक 1 लाख 60 हजारा परस चड लुकसाण भरपाय मेळची ना, अशी तजवीज आसा.

शेती, फळां पिकांक हेक्टरा प्रमाण 40 हजार

भात शेती, नाचणीची शेती, भाजयेचें मळे हांंकां हेक्टरा फाटल्यान वर्साक 40 हजार रुपया प्रमाण लुकसाण भरपाय दिवपाची तजवीज आसा.
केळम्या खातीर चडांत चड 700 रुपया
मयंंडोळी केळमो – 700 रुपया
सालदाटी आनी हेर केळमे – 500 रुपया
लागवड जाय नाशिल्ले केळमे – 200 रुपया
3 वर्सा मेरेनचो माड – 600 रुपया
3 ते 7 वर्सा मेरेनचो माड – 1500 रुपया
7 वर्सां वयलो लागतो माड – 5 हजार रुपया
लागती काज – 1 हजार रुपया
न लागपी काज – 200 रुपया
लागती माडी – 1500 रुपया
माडयेचो कवाथो – 300 रुपया
गाळप जावपी उस – 60 हजार दरेकी हेक्टर
4 ते 9 म्हयन्या मेरेनचो उस – 30 हजार दरेकी हेक्टर
अनस झाडाक 50 रुपया
लागती पोपाय – 300 रुपया
चिकू (न लागपी) – 750 रुपया
लागपी चिकू – 1500 रुपया
आंब्याचें झाड (10 वर्सा मेरेन – 2 हजार रुपया
लागत्या आंब्याचें झाड – 8 हजार रुपया
फणस, आंवळो, भिण्ण – 600 ते 1200 रूपया (लागपी)