फटोवपाच्या प्रकारा आड गिरायकांदी दाद मागची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
शिवोलीः खंयच्याय गिरायकाची फटवणूक वा अन्याय जाल्यार तांणी गिरायक मंचा कडेन दाद मागची असें आवाहन गिरी पंचायत कार्यालयांत जाल्ले गिरायक जाग्रुती कार्यावळींत केलां.
गिरायक जाग्रुती दिसा निमतान जागो ग्राहक कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार, नागरी पुरवण खात्याचो निरीक्षक भानू गोलतेकार, उपनिरीक्षक वासुदेव शिरोडकार, कर्मचारी अनिशा गोवेकार, विनाजय मुळगांवकार, तेजा पार्सेकार आनी प्रा. विजय परब हाजीर आशिल्ले.
गिरायकाक चडश्या फावट फटयतात, तांकां  गिरायक कागाळ निवारण मंचा कडेन दाद मागपाक मेळटा. पर्वरी हांगा मंचाच्या कार्यालयांत कागाळ नोंद करपाक मेळटा. तशेंच पणजे जुन्ता हावसांत आशिल्ल्या नागरी पुरवण खात्याच्या कार्यालयांत लेगीत कागाळ नोंद करपाक मेळटा अशें भानू गोलतेकार हांणी सांगलें. गिरायकांक फटोवपाचे प्रकार उणे करपाक मजत करपाचें तांणी साबार लोकां कडेन मागलां.