फक्त नांवा खातीर आशिल्ल्या राजकी पक्षांचेर जातली कारवाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केंद्रीय वेंचणूक आयोगान दिले संकेत

पणजी : फक्त नांवा खातीर नोंदणी जाल्ल्या राजकी पक्षांचेर कारवाय करपाचे संंकेत केंद्रीय वेंचणूक आयोगान दिल्यात. हाका लागून गोंयांतल्या 10 नोंदणीकृत पक्षांचेर कारवाय जावपाची शक्यताय आसा. जे पक्ष वेंचणुकेंत वांटो घेनात, तशेंच खर्चाचो तपशील सादर करिनात, तांचेर कारवाय करपाचे संकेत केंद्रीय वेंचणूक आयोगान दिल्यात.

गोंयांत 10 नोंदणीकृत आनी मान्यताय नाशिल्ले राजकी पक्ष आसात. ह्या सगल्यांची नोंदणी रद्द जावपाची शक्यताय आसा. गोंय राष्ट्रवादी पक्ष, गोवा विकास पक्ष, युनायटेड गोअन्स डेमोक्रॅटीक पार्टी, सत्तरी युवा मोर्चा, गोवा प्रजा पार्टी, गोवा सुराज पार्टी, गोवा सुरक्षा मंच, नीज गोंयकार, रिव्होल्युशन फ्रंट, युनायटेड गोअन्स पार्टी, गोंयकारांचो आसरो ह्या पक्षांची नोंदणी आसा. हे पक्ष वेंचणुकेंत वांटो घेनात, तशेंच अहवाल सादर करिनात. हाका लागून ह्या पक्षांचेर कारवाय जावप शक्य आसा. गोंयांतल्या ह्या पक्षांनी वैधानीक अटी मोडल्यात काय हाचो उल्लेख वेंचणूक आयोगान करूंक ना. नोंदणीकृत आनी मान्यताय नाशिल्ल्या पक्षांनी वेंचणूक आयोगान 30 दिसां भितर अहवाल सादर करप गरजेचो आसा. अहवाल सादर केलो ना जाल्यार कारवाय निश्चीत आसा.

देशांत 2796 नोंदणीकृत आनी मान्यताय नाशिल्ले राजकी पक्ष आसात. हातूंतल्या 2100 पक्षांचेर टप्प्याटप्प्या कारवाय करपाचे संकेत केंद्रीय वेंचणूक आयोगान दिल्यात. देशांतले हे 2100 पक्ष वेंचणुकेंत वांटो घेनात. ते भायर वसुर्की अहवाल तशेंच खर्चाचो तपशील ते सादर करिनात. मात देणगी घेवपा सयत ते आयकरांत सूट मेळयतात.

कांय राजकी पक्षांक प्रादेशीक मान्यताय आसा. जाल्यार कांय राजकी पक्षांक राष्ट्रीय मान्यताय आसा. वेंचणूक लडोवपा सायत थारावीक मतां मेळ्ळे उपरांतूच ही मान्यताय तिगून उरता. गोवा विकास पक्ष, सत्तरी युवा मोर्चा, गोवा प्रजा पार्टी, युनायटेड गोअन्स डेमोक्रॅटीक पार्टी हांणी अंदूंची विधानसभा वेंचणूक लडोवंक ना. गोवा सुरक्षा मंचान 2017 वर्साची विधानसभा वेंचणूक लडयिल्ली. अंदूंची वेंचणूक मात लडयली ना. गोवा विकास पक्षान 2012 तशेंच 2017 वर्साच्यो विधानसभा वेंचणुको लडयिल्ल्यो. गोवा सुराज पार्टीन अंदूंचे वेचणुकेंत रिव्होल्युशनरी गोअन्स पक्षा कडेन समजिकाय केल्ली. तरी ह्या पक्षाची स्वतंत्र नोंदणी आसा. राज्यां सयत देशांत बरेच पक्ष वेंचणुके वेळार तयार जातात. नोंदणी उपरांत एक वा दोन वेंचणुको लडयले उपरांत ते गायब जातात. वेंचणूक आयोगा कडेन तांची नोंदणी मात आसता. ह्या राजकी पक्षांक आतां चाप बसतलो.