प्रश्न पडप गरजेचे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तुमीं निकाल पळेयात नाजाल्यार हेर शिक्षणिक खबरो, चडशा वेळार चल्यां परस चलयांनी बाजी मारिल्ली दिसता. आयज सरकारानूय ‘बेटी पढाओ’ येवजण चालीक लायत्या, ताचो हो परिणाम म्हणूया. पूण बायलो, चलयां खातीर विंगड विंगड येवजण्यो येवपाक लागल्यात हें खरें. सावित्रीबाई फुले ह्या क्रांतिकारी बायलेन चलयां खातीर शिकपाचें दार उक्तें केलें ताचो लाव आता कितल्योश्योच भयणी घेतात. तरी लेगीत तांचेर अन्याय चालूच आसा. म्हापशें वाठारान ‘इनर व्हील’ हो बायलांचो पंगड बायलां, चलयांचे उदरगती खातीर वावुरता. बाय स्मिता गवंडळकार, ताच्या सांगाताक सेक्रेटरी बाय काजल रेवणकार आनी तांचो पंगड शाळांनी वाचून जागृताय करता. गरजू चलयांक मजत करता. हें लेगीत कोणें तरी करूंकूच जाय. आयज मेरेन जायत्यो कार्यावळी तांणी घडोवन हाडल्यात.
‘इनर व्हीला’च्यो कार्यावळी ह्यो जरी बायलां, चलयां खातीर आसल्यो तरी स्मिता बाय ह्या कार्यावळींचो चल्यांकूय लाव जावचो हे नजरेन लेगीत विचार करतात. हालींच तांणी म्हापशेंच्या जनता हायस्कुलांत ‘करियर मार्गदर्शना’ची कार्यावळी आखिल्ली. तांतूंत म्हाका वांटेकर जावपाची संद मेळिल्ली. तेन्ना स्मितान खूब म्हत्वाचो विचार मांडिल्लो. सध्या विज्ञानाच्यो कार्यावळी चालू आसात, ह्या विज्ञानाचें खाशेलेंपण म्हळ्यार प्रश्न पडप आनी ताची जाप सोदपाचो प्रयत्न करप. स्मिता सांगताले, खूब मनान आसा, पूण म्हजो कार्यकाळ एक वर्सूच आसा तेन्ना भुरग्यां भितर हें विचार वचपाचो जाता तितलो प्रयत्न आसतलो. ताचें म्हणणें खरें. आमकां प्रस्न पडपाक जाय तरच आमी जापे कडे वतले. भारतान इंदूर शार हें सोबीत आनी नितळ अशें जाहीर जालां आनी ताचे खातीर तांकां पुरस्कारूय फाव जाला. हें अंदूंच न्हय तर सेगीत दोन- तीन वर्सां. मागीर हो प्रस्न आमकां पडपाक जाय की आमचें शार नितळ कित्याक जावं नजं? इंदूरांतल्या लोकांक कितें दोन तकल्यो, चार हात आसात? आमचे कडे हें कित्याक जायना? हो प्रस्न पडलो तरूच जापो मेळटल्यो.
जशें इंदूर शाराचें उदाहरण तेंच आमच्या करियराकूय लागता. हांवें कला विज्ञान वा वाणिज्य होच फाटो कित्याक घेवपाक जाय? म्हाका एखादो फाटो झेपतलो काय ना? म्हजो इश्ट वा इश्टीण एखाद्या फांट्यान गेली म्हूण हावें तोच फाटो घेवप? जशी आमची सगळी बोटां वेगळीं आसात तशे आमचे विचार लेगीत विंगड आसात. आमकां तांतूंतलें विशय कळपाक जाय. तांची आवड आसपाक जाय. एखाद्याक दोतोर जावपाक जाय म्हूण तो विज्ञान शाखेन वता अशें ना, घडये ताका फार्मसी भितर नाजाल्यार पर्यावरणाचो अभ्यास करपाचो आसत. कोणाक खबर? म्हूण स्मिताचें म्हणणें आसा की शाळांनी भुरग्यांक मार्गदर्शन मेळपाक जाय. मागीर ते शिक्षण येरादारीचें आसूं वा कांक्रा सारक्या दुयेंसाचें. इनर व्हीलाच्या फुडाकारान तांणी चलयां खातीर आपल्या शरीराची नितळसाण कशी दवरप? हाचेर एका दोतोराक घेवन मार्गदर्शन दिलें, तेन्ना स्मिताच्या मनांत प्रस्न आयलो की चलयान आमी मार्गदर्शन करता तशे चल्यांक नाका? हे विशीं लेगीत तांकां दोतोराक घेवन मार्गदर्शन दवरपाक जाय. कार्यावळींतल्यान मार्गदर्शन करूं येता, पूण स्वताक प्रश्न पडप हें गरजेचें.
जायते प्रस्न जशे स्मिता बायक पडल्यात तशे प्रत्येक विद्यार्थ्याक पडपाक जाय. मागीर ताची जाप तुमी सोदपाक सुरु करतले. आमच्या विद्यार्थ्यां मदीं प्रस्न विचारपाचें धाडस आसना. हांचें एक कारण म्हळ्यार तांचो आत्मविश्वास आमी चेंपून दवरला. प्रस्न विचारपाक आदी सावन संवय लावपाक जाय. सध्या सरकारी प्राथमिक शाळांनी भुरग्यांक काण्यो सांगपाचें काम सुरु जालां, ताचो एक उद्देश म्हळ्यार तांची कल्पना शक्त, विचार करपाची शक्त वाडची. प्रश्न विचारपाची लेगीत ताकत वाडची. हातूंतल्यान आमकां ज्यो समस्या आसात त्यो पयस करपाची जाप मेळूं शकता. स्मिता बायचे हे विचार आमी सगळ्यांनी घेतले तर आमचें करियर आमी बरे तरेन करूं शकतले.

प्रा रामदास केळकार
9822583275