प्रशासकी सुदारणा जाली ना जाल्यार पीडब्ल्यूडी सोडटलों

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

निलेश काब्राल: वेळार निधी मेळनाशिल्ल्यान कामाचेर जाता परिणाम

धारबांदोडें/पणजी: भौशीक बांदकाम खात्या (पीडब्ल्यूडी) कडल्यान लोकांची कामां गतीन जावप गरजेची आसतात. पूण प्रशासकी कामांतल्या कळावाक लागून तशें जायना. ‘पीडब्ल्यूडी’च्या प्रशासकी कामांत तशी सुदारणा जायना जाल्यार आपूण हें खातें सोडपाक तयार आसा आनी तशें आपणें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकांय सांगलां अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी स्पश्ट केलें.

साकोड्ड्यां सुमार 57 लाख रुपया खर्च करून उबारिल्ल्या अत्याधुनीक मसंडभुंयेच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. अर्थसंकल्पांत ‘पीडब्ल्यूडी’क निधी दिता आसतना विभागाचे लेखापाल हाजीर आसतात. खात्याच्या कामाक प्रशासकी मान्यताय मेळ्ळे उपरांतूय ती फायल खूब कडेन भोंवून खर्चाक मान्यताय मेळोवपा खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन वता. हातूंत खूबसो वेळ फुकट वता. ताका लागून काम करपी अभियंत्यांचीय कुचंबणा जायत आसता. ह्या कटकटीचे प्रक्रियेक लागून खंयचेंय काम वेळार पुराय जायना. ताची तिडक लोक खात्याचेर, मंत्र्याचेर आनी अभियंत्याचेर काडीत आसता. ताका लागून ह्या किचकट प्रक्रियेंत बदल जावंक जाय अशें काब्राल हांणी म्हणलें.

‘पीडब्ल्यूडी’ हें सर्वसामान्य लोकां खातीर म्हत्वाचें खातें आसा. ताका लागून ह्या खात्या खाला आपली कामां वेळार जावची अशी लोकांची इत्सा आसता. पूण प्रशासकी कामांत जावपी कळावाक लागून निर्धारीत वेळांत कामां पुराय करप शक्य जायना. ताका लागून हें खातें आपले कडेच उरचें अशें दिसता आसत जाल्यार प्रशासकी प्रक्रियेंत बंद जावप गरजेचें आसा. नाजाल्यार आपूण हें खातें सोडपाक तयार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां सांगलां अशें तांणी सांगलें.

मजगतीं, फाटीं पणजेंत पत्रकारां कडेन उलयतना मंत्री काब्राल हांणी ‘पीडब्ल्यूडी’तले वेवस्थे संबंदी निरशेणी उक्तायिल्ली.

सद्याचे स्थितींत खात्या कडेन फावोशे अभियंते, कर्मचारी नात. ताचो व्हड फटको खात्या वतीन सुरू आशिल्ल्या कामांचेर जायत आसा. भाजप सरकाराच्या फाटल्या काळांत जाल्ली नोकर भरती घोटाळ्याच्या आरोपाक लागून स्थगीत जाली. सद्या हें प्रकरण उच्च न्यायालयांत आसा. ताचेर उच्च न्यायालया कडल्यान निर्णय येतकूच आपूण मुख्यमंत्र्याक मेळून ‘पीडब्ल्यूडी’त गरज आसा तितले अभियंते आनी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करपाची मागणी करतलों अशें तांणी म्हणिल्लें. तशेंच ‘पीडब्ल्यूडी’तली भितरली स्थिती सुदारपाचे तशेंच किचकट प्रक्रिया सोंप्यो करपाचो यत्न आपले कडल्यान झुजा पांवड्यार सुरू आशिल्ल्याचेंय तांणी सांगिल्लें.

लोकांक काब्राला कडल्यान आस्त

– भाजपाच्या फाटल्या सरकारांत वीज मंत्री आशिल्ले निलेश काब्राल हांणी ह्या खात्याचो कारभार येसस्वी रितीन हाताळिल्लो. खात्याच्या कामांत पारदर्शकताय दवरून तांणी वीज गिरायकांक खात्याच्या दरेक येवजण्याचो फायदोय मेळोवन दिल्लो. हाचोच अभ्यास करून भाजपान काब्राल हांचे कडेन ह्या कार्यकाळांत भौशीक बांदकाम सारक्या व्हड खात्याची जापसालदारकी दिल्या.

– भौशीक बांदकाम खात्याची जापसालदारकी योग्य रितीन सांबाळून काब्राल ह्या खात्याचो सगल्या नागरिकांक फायदो करून दितले. लोकां खातीर गरजेच्यो दर्जेदार मुळाव्यो साधन सुविधा उबारतले असो विस्वास गोंयांतले लोक बाळगून आशिल्ल्याच्यो प्रतिक्रिया खूबशा जाणां कडल्यान येत आसात.