प्रलंबीत ‘गोंय पुलीस सेवा नेम 2022’ अधिसुचीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

21 ते 30 पिराय गटांतल्या तरणाट्यांक उपअधिक्षकपदार थेट भरती


पणजी: गोंय सरकारान फाटले जायते म्हयने प्रलंबीत आशिल्लो गोंय पुलीस सेवा नेम 2022 अधिसुचीत केला. ताका लागून पुलीस खात्यांतलीं उपअधिक्षक पदां 60 टक्के भरती वरवीं जाल्यार 40 टक्के थेट भरती भरतले. 21 ते 30 पिराय गटांतल्या तरणाट्यांक उपअधिक्षक पदार थेट भरती वरवीं नेमणूक जावपाची संदूय उपलब्ध जातली.
सरकारी कर्मचारी वा हेर गटांतल्या उमेदवारांक 40 वर्सां मेरेन सवलत मेळपाचीय शक्यताय आसा. तशेंच तरणाट्या अधिकाऱ्यांक पदोन्नती खातीर पांच वेगळ्योवेगळ्यो श्रेणी उपलब्ध जातल्यो.
गोंय पुलीस खात्यांत 13 अधिक्षक, 44 उपअधिक्षक आनी एक बिनतारी संदेश उपअधिक्षक पदां मंजूर जाल्ली. जाल्यार ‘आरआरबी’त 9 डेप्युटी कमांडण्ट, 21 पुलीस उपअधिक्षक पदां मंंजूर जाल्यात. उपकमांडण्ट आनी उपअधिक्षक पदा खातीर भरती नेम तयार करूंक नाशिल्ले. गोंय पुलीस खात्यांतली उपअधिक्षक पदां थेट भरती खातीर जायतीं वर्सां रिती दवरिल्ली. ह्या पदांची भरती नेमा प्रमाण 50 टक्के थेट भरती, जाल्यार 50 टक्के बडटी पद्दतीन भरपाचाे गोंय पुलीस सेवा भरती नेम लागू जाला. नव्या गोंय पुलीस सेवा नेमा प्रमाण 40 टक्के थेट भरती, 60 टक्के बडटी पद्दतीन पदां भरतले. ह्या नेमा प्रमाण खात्यांत 22 अधिक्षक आनी 63 उपअधिक्षक पदां मंजूर केल्यात. तशेंच उपअधिक्षक (बिनतारी संदेश) आनी उपअधिक्षक (मोटार विभाग) वगळ्ळ्यात.
ह्या नेमांत कनिश्ठ श्रेणी अधिकारी (उपअधिक्षक), उच्च श्रेणी अधिकारी (अधिक्षक), कनिश्ठ प्रशासकी श्रेणी अधिकारी, सिलेक्शन श्रेणी आनी उच्च प्रशासकीय श्रेणी अधिकारी अशा पदांची विभागणी केल्या. ते खातीर किमान सेवा काळ नमूद केला. जाल्यार कनिश्ठ श्रेणी अधिकारी (उपअधिक्षक) पदार बडटी खातीर गोंय पुलीस आनी आयआरबी निरिक्षकांची भरती ‘ज्येश्ठता’ वळेरे प्रमाण करतले. तशेंच अधिकाऱ्यांची वेळावेळार बडटी करपाक गोंय लोकसेवा आयोगाचे (जीपीएससी) खात्या खाला बडटी समिती (डीपीसी) निर्णय घेतली. ते समितींत अध्यक्ष म्हूण गोंय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष वा वांगडी आसात. जाल्यार वांगडी म्हूण मुख्य सचीव वा तांणी नामांकीत केल्लो अधिकारी, पुलीस म्हासंचालक वा तांणी नामांकीत केल्लो अधिकारी, कार्मीक खात्याचे सचीव अशी समिती स्थापन केल्या.
तशेंच कनिश्ठ श्रेणी अधिकारी (उपअधिक्षक) थेट भरती खातीर शिक्षणीक तशेंच हेर पात्रताय निश्चीत केल्या. तशेंच बडतर्फी वा हेर दंडात्मक कारवाये संबंदींत नेम स्पश्ट केल्यात. प्रतिनेमणूक, रजा आनी प्रशिक्षण राखीव पदां संबंदींत नेमांत तजवीज केल्या.