प्रभावाचीं वर्तुळां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मनशाचे जिणेचेर, ताच्या विचारांचेर आनी कृतीचेर प्रभाव घालपी जायत्यो गजाली आमकां आमचे भोवतणी पळोवपाक मेळटात. प्रभाव घालपी ह्या गजालींचीं वर्तुळां वेगवेगळ्या तरेचीं आसतात. ह्या वर्तुळां वरवी आमचे जिणेचीं वेगवेगळीं तासां आमी अभ्यासपाक शकतात. जायते खेपे आमकां भयाभीत करपी गजाली खर्‍यांनीच तितल्यो खर आसतात काय कितें हाचो आमी विचार करतात व्हय ? कांय गजाली साप्प सादारण आसतात जाल्यार कांय गजाली सामक्यो गंभीर. प्रभाव करपी गजाल कसलीय आनी केदीय आसली तरी तिचो म्हूण आमचेर परिणाम जाताच. ह्याच प्रभावाचो केल्लो एक ल्हानसो विचार.
मनशाक आपले जिणेंत मेळपी मनशां म्हळ्यार ताचेर पडपी सगल्यात मुखेल प्रभावाचें कारण. आमकां मेळपी दरेक मनीस आपल्यो सवयीं, आवडी -निवडी, विचार, आचार हाचें दर्शन आमकां घडयत आसता आनी ताचोच प्रभाव आमचेर जायते खेपे कळटां- नकळटां जायत आसता. एखाद्याची उलोवपाची, वागपाची, जीण जगपाची वा हेर कसलीय ल्हान- व्हड संवय आमी केन्ना ना केन्ना तरी घेतल्याच आसतली. होच हेर मनशांचो प्रभाव आमकां बदलत आसता. आमी जल्माक येतना जशे आसतात ताचे परस कितलेशेच वेगळे जायत वतात. घरांतलीं, घरा भायलीं, पळयल्लीं, पळोवंक नाशिल्लीं मनशां आमचेर कितलो प्रभाव घालतात, हें आमी उतरांनी केन्नाच सांगूक शकनात.
आमचो भूतकाळ म्हळ्यार आनीक एक प्रभावाचें कारण. आमच्या आयुश्यांतल्या फाटल्या काळांत घडून गेल्ल्या गजालींचो प्रभाव आमचे जिणेचेर सदांच उरता. ताचो विचार करून कांयच उपेग नासता, ही गजाल आमकां खबर आसता, मात तरी लेगीत आमी ताच्या प्रभावांतल्यान भायर येवपाक शकनात. मनशाचो जल्म, ताचो वाठार, ताची फाटभूंय, ताची समाजीक- सांस्कृतीक- अर्थीक- भाशीक- धर्मीक परिस्थिती मनशाचेर प्रभाव करपी व्हड घटक. तांच्या प्रभावाक लागूनच खंयच्याय मनशाची वागणूक आनी ताचें व्यक्तीमत्व थारता.
आमचे भोवतणी आसपी सैम, तातूंत जावपी बदल लेगीत आमचे जिणेचेर गंभीर प्रभाव करतात. सैमातल्या बदला प्रमाण आमची दिसपट्टी जीण, आमचो आहार, भेस ह्या आनी अशा कितल्याश्याच गजालींचेर प्रभाव पडटा. आमचे भोंवतणी घडपी वायट गजालींचो प्रभाव तर सांगपाकूच नाका. झुजां, नकारात्मक भावना आनी कृती, वायट खबरो, हालींसराक जावपी ऑनलायन ट्रोल, मनशाच्या मनांत येवपी वेगवेगळ्या तरेच्यो खंती अशा कितल्याश्याच गजालींनी मनशाचे जिणेचेर प्रभाव पडटा.
ह्या सगल्या घटकांच्या प्रभावांतल्यान मनशाक मातशी थाकाय दिवपी घटक लेगीत आसतात. मनशाचे कुटुंब हो घटक ताचे जिणेक आदार दिवपी लेगीत आसता. घरांतलीं मनशां प्रभाव करतातच, मात तींच आदार लेगीत करतात. मनशाक ताच्या कठीण काळात सांबाळून घेवपी, ताका समजून घेवपी, ताच्या दरेका पावलार ताका साथ दिवपी लोक. आमचे घरचेच न्हय जाल्यार आमचे इश्ट, आमचे बरें मागपी हे लेगीत आमची शक्त आसतात. तांचे कडल्यान मेळपी शुभेत्सा, मानसीक शक्त हांच्या बळग्यार मनशाक कठीण काळांत तग मारप शक्य जाता. ह्याच आपल्या लोकांच्या बळग्यार आमी हेरांचेर प्रभाव घालपाक शकतात.
आमचें समाजातले स्थान लेगीत आमचे जिणेत खूप आदार करपी थारता. आमी जे सुवातेर, ज्या पदार काम करतात ताचो लेगीत खूप आदार मनशाक जाता. नामनेचे लेखक व. पु. काळे म्हणटात, जेन्ना खंयचोय उपगिरो धर्तरेच्या कक्षे भायर सोडटात तेन्ना ताका ताच्या विशिश्ट सुवातेर पावय म्हणसरच सगलो संघर्श करचो पडटा. एकदा ताणें आपली गती घेतली की फुडलो ताचो प्रवास आपशीच जाता. मनशाचे लेगीत तशेंच आसा. समाजांत एक विशिश्ट सुवात मेळय म्हणसर मनशाक जबर संघर्श करचो पडटा. एकदा ती सुवात ताणें मेळयली की फुडले ताचे सगले प्रस्न ती उंचीच सोडयता. आमचें समाजातलें स्थान आमकां जायते खेपे कितलो आदार करता हें आमच्या लक्षांत येना. हें स्थान फकत अर्थीक सधनतेचेरूच आसता अशें न्हय. मनीस म्हण एखाद्याचें जें स्थान आसता तें लेगीत खूप मोलादीक थारता.
मनशाक मेळपी येश आनी ताच्या हातातल्यान जावपी बरें काम हाचो लेगीत हेरांचेर खूप प्रभाव पडटा. आमी केल्ल्या बर्‍या आनी उर्बा दिवपी कामाक लागून कितले लोक प्रभावीत जातात, हाची जायते खेपे आमकां कल्पनाच नासता. आमी जें बरें काम करतात ताची देख आमचे भोंवतणचे जायते लोक घेत आसतात. आमी जशे हेरांचें निरीक्षण करतात तशेंच आमचेंय निरीक्षण हेर करीत आसतात. देखून आपल्या कामांतल्यान कितलेशेच लोम प्रभावीत जायत आसुंये हो विचार मनशाक खूब खोस दिता.
मनशाचे जिणेचेर कितलेशेच घटकांचो प्रभाव पडटा, मात तरी लेगीत मनशाक त्या सगल्यांचेर नियंत्रण दवरप जमपाकूच जाय. आपल्या विचारांचेर नियंत्रण सगल्यांत आदी जाय. भोंवतणी कसलीय बरी- वायट परिस्थिती आसली म्हूण आमी आमचो विचार हालपाक दिवंक फावना. मनशान जिणेंतल्या दरेका गजालीक प्रतिक्रिया दिवचे परस प्रतिसाद दिवपाक शिकपाक जाय. कसलोच विचार करीनासतना केल्ली कृती म्हळ्यार प्रतिक्रिया जाल्यार विचारपूर्वक केल्ली कृती म्हळ्यार प्रतिसाद. आमी ज्यो निवडी करतात ताचेर आमचे नियंत्रण आसपाक जाय. आमचेर कसल्याय गजालीचो जरी बरो-वायट प्रभाव जालो तरी ताका प्रतिसाद म्हूण आमी जी निवड करतात ती पूर्ण विचार करून करपाक जाय. आमी जी उतरां वापरतात तांचेर आमचें गंभीर नियंत्रण आसपाक जाय. एकदां उलयल्लें उतर केन्नाच फाटी घेवं नजो. ह्या संवसारात सगल्यात चड घातक परिणाम करपी गजाल खंयची जाल्यार ती म्हळ्यार मनशाची उतरां. देखून ताचो आमी जाणीवपूर्वक विचार आनी उपेग करपाक जाय. अशे तरेन जेन्ना आमी आमची जीण जगतले तेन्नाच आमी खर्‍या अर्थान सुखी समाधानी जावंक पावतले.

प्रा. चिन्मय मधू घैसास
9823728640