प्रदुशणाचेर प्रभावी – तुळस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमच्या देशांत तुळशीक खूब पवित्र मानतात. दर दिसा तिची पुजा करतात. फकत धर्मीक नदरेन तुळस म्हत्वाची न्हय, तर तुळशींत वखदी गुणधर्मय खूब आसात. आयुर्वेदांतय तुळशीक म्हत्व आसा. तुळस हें जायत्या दुयेंसांचेर रामबाण वखद मानतात. तुळशीचो काढो, कसाय पियेल्यार खोंकली आनी थंडी रोखडीच बरी जाता. पोटाच्या दुखण्याकूय तुळस बरी.
काती खातीरय खूब फायदेशीर. तुळस कातीच्यो जायत्यो समस्या पयस करता. सध्या सगळे कडेन प्रदुशण वाडलां. ताचो परिणाम कातीचेरच जाता. कातीचो पोत इबाडटा, टॅनिंग जाता. हाका लागून तोंडार मुरमां येतात. तुळशींत मुळचोच जंतूनाशक गुणधर्म आशिल्ल्यान चडशा लोकांक मुरमां, पुरळ, काळे दाग, पिग्मेंटेशन ह्यो समस्या उण्यो जातात. तुळस भितरल्यान कात निवळ करता, रगत प्रवाह वाडयता. तुळशीचीं पानां वा पावडर सहज मेळटा. ताका लागून तुळशी फेस पॅक तयार करप खूब सोंपें. तेलकट काती खातीर लेगीत तुळशीचो फेस पॅक फायदेशीर आसता. हाका लागून मेल्ली कात पडटा. ती नितळ जाता. तुळशीचो पॅक लायल्यार तोंडा वयले दाग नितळ जाता. तुळशीचो स्कीन टोनर म्हणूनय उपेग करतात. तुलस हें सैमीक रितीन व्हाईटनिंगचे काम करता.
पळोवया तुळशींतल्यान खंयचे पॅक तयार करूं येता आनी ताचे फायदे कितें-
1) एलोवेरा आनी तुळस फेस पॅक
हे खातीर तुळशीचीं ताजीं पानां वापरचीं. तीं धुवन पेस्ट करात. तातूंत 1 ते 2 चमचे एलोवेरा जेल घालून बरें मिक्स करचें. हें पॅक 15 ते 20 मिनटां तोंडार लावचें. मागीर तोंड उदकान धुवचें. तोंडा वयलीं मुरमां पयस करपाक हो पॅक फायदेशीर. तोंडा वयल्यो सुरकुत्यो कमी करपा खातीर हाचो उपेग जाता.
2) तुळस आनी गुलाबाचें उदक
तुळशीचीं पानां धुवन पेस्ट करात. भितर गुलाबाचें उदक मिक्स करुन हें पॅक तोंडार लावचें. 15- 20 मिनटां उपरांत नितळ उदकान तोंड धुवचें. हो पॅक कात नितळ करता.
3) तुळस आनी हळदीचो एक पॅक
एक चमचो तुळशी पावडर घेवची. तातूंत चिमटीभर हळद घालची. तातूंत गुलाबाचें उदक घालून पेस्ट करात. ती तोंडार लावची. तोंडाचेर मुरमां आशिल्ले सुवातेर हें पॅक लावचें. 15- 20 मिनटां उपरांत तोंड उदकान धुवन काडचें. सप्तकांतल्यान दोन ते तीन फावटीं हें पॅक लायल्यार पिंपल्स समस्या उणी जाता.
4) तुळस आनी दुदाचें पॅक
ताजीं तुळसीचीं पानां वा तुळशीचो पिठो घेवचो. तातूंत दोन चमचे दूद मिक्स करचें. ही पेस्ट तोंडाक आनी मानेक लावची. 20 मिनटां उपरांत थंड उदकान धुवचें. अशें केल्यार कातीचो रंग उजळटा.
5) तुळस आनी धंय
तुळसीचो पिठो घालून तांतूत धंय मिक्स करचे. हो फेस पॅक तोंडार लावचो. थंड उदकान तोंड धुवचें. हाका लागून टॅनिंग उणें जाता. हो फेस पॅक गिमाच्या दिसांनी लायल्यार चड बरो.
6) तुळस आनी लिंबू
तोंडार मुरमां वा दाग चड आसल्यार तुळशीच्या पानांच्या पेस्टांत लिंबाचो रोस मिक्स करचो. हाका लागून तोंडा वयले दाग उणे जावपाक मजत जाता तशेंच कातीचो रंग चकचकता. मुरमां उणीं करपाक मजत करता. सप्तकांतल्यान दोन फावटीं हें पॅक लायल्यार हाचो बरो फायदो जाता.
7) तुळस, चंदन पावडर पॅक
तुळशीच्या पानांची गुलाबाचें उदक घालून पेस्ट तयार करात. तातूंत एक चमचो संत्र्याच्या सालींचो पिठो, एक चमचो चंदनाचो पिठो घालून मिक्स करचें. हें पॅक तोंडार लावचें आनी 15- 20 मिनटां तोंडार दवरचें. मागीर तोंड उदकान धुवचें. कात सुकी आसल्यार ह्या पॅकांत थोडें म्होंव घालचें. हाका लागून तोंडा वयले दाग आनी मुरमां उणीं करपाक मजत जाता.
8) तुळस आनी तांदळाचें पिठाचें पॅक
वताक लागून तुमची कात खूब काळी पडल्यार तुळस हो एक बरो उपाय. तुळसीच्या पानांची पेस्ट करची. तातूंत एक चमचो तांदळाचें पीठ, एक चमचो धंय आनी लिंबाचे रोस घालून पेस्ट तयार करात. हें पॅक तोंडार लावचें. 15-20 मिनटां उपरांत थंड उदकान धुवन काडचें. हाका लागून टॅनिंग उणें करपाक मजत जातली.
9) तुळशीचो स्कीन टोनर
तुळसीचीं पानां उदकांत उकडून घेवचीं. उदक पाचव्या रंगाचें जालें उपरांत गॅस बंद करचो. हें उदक थंड जातकच फवारो मारपाचे बाटलेंत भरचें. हें उदक स्कीन टोनर म्हणून वापरूं येता. तुमी जाय जाल्यार ह्या उदकांत म्होंवूय घालूंक शकतात.
ते भायर तोंडाचो वास उणो करपाक तुळशीच्या पानांचो उपेग करतात. तुळशीचीं पानां उदकांत उकडून घेवचीं. हें उदक थंड केल्या उपरांत ताची चूळ घेवची. हाका लागून तोंडाचो वास पयस करपाक मजत जाता. दर दिसा सकाळीं तुळशीचीं पानां खावप भलायके खातीर बरें.