प्रदीप कुंभार, मारिओला रेन रनाचो ब्रँड अॅम्बेसेडर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः ब्लेड रनर प्रदीप कुंभार आनी कॅन्सर सर्व्हायव्हर मारिओला मॅथियश 31 जुलयाक बांबोळी हांगा जावपी 8वे बीएनआय रोटरी रेन रन (आरआरआर) खातीर ब्रँड अॅम्बेसेडर आसतले. कॅन्सराचें निदान, बायलांची भलायकी आनी शिक्षणाचे समर्थना खातीर हें रन आयोजीत केलां.
प्रदीप (520 मुंबयतले एके विमो कंपनींत वरिश्ठ वेवस्थापक आसा. 2018 वर्सा ट्रायथलॉन सर्ती खातीर प्रशिक्षण घेतना मुंबयच्या एका म्हामार्गार एक ट्रकान ताचे सायकलीक धपको दिलो. ह्या अपघातांत ताका आपलो उजवो पांय वोगडावचो पडलो आनी दाव्या पांयाक दुखापत जाली. आठ म्हयने हॉस्पिटलांत आशिल्ल्या प्रदीपान एक खेळगडो म्हणून धैर्यान लडो दिलो.2019 वर्सा ताणे आपल्याक कृत्रीम पाय बसोवन तो चलपाक लागलो. ते उपरांत धांवप, सायकलींग आनी पेंवप सुरू केलें. उजव्या पांया खातीर ब्लेड मेळयले उपरांत ताणे 2021 सानव 10 किमी रोड रेशींत वांटो घेवपाक सुरवात केली. हालींच ताणे राष्ट्रीय मास्टर्स स्विमींग चॅम्पिय़नशिपींत जायती पदका मेळटलीं.
मारिओला मॅथिय़स (61) ही पणजे रावता रनराक 2019 वर्सा कॅन्सर जाल्लो. मात 2020 वर्सा सुरवातीचो उपचार पुराय केल्या उपरांत मारिओला धांवप आनी योगासना करपाक सुरवात केली. तें पेंववता, सायकलींक आनी धांवता. इत्सशक्तीच्या नेटार आपणे कॅन्सराचेर मात केल्या. खेळाक लागून शारीरिक शक्त आनी मानसीक भलायकी वाडटा आनी कसल्याय आव्हानाक तोंड दिवपाक तुमी सक्षम थारतात अशें तिणे सांगलें.