प्रज्ञानंदाचें संवसारीक जैतिवंत कर्लसनाचेर दुसरे फावट जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
नवी दिल्लीः भारताचो युवा बुद्दिबळ खेळगडो प्रज्ञानंदान संवसारीक जैतिवंत मॅग्नस कर्लसानाचेर वर्स भरयां दुसरे फावट जैत मेळोवपाचो पराक्रम केलो. प्रज्ञानंदान चेसेबल मास्टर्स ऑनलायन जलद बुद्दिबळ सर्तीचे पांचवे फेरयेंत कार्ससनाक हारयलें. तीन म्हयन्यां पयलीं प्रज्ञानंदान कार्ससनाक पयलेच फावट हारोवन संवसाराचें लक्ष ओडून घेतिल्लें.
मॅचीचे उत्तरार्धांत नॉर्वेच्या कार्लसनाकडल्यान जाल्ले चुकीचो लाब घेत चेन्नयच्या 16 वर्सां पिरायेच्या प्रज्ञानंदान जैताचे तीन गुण बोल्सांत घालत बाद फेरयेची आशा जिती दवोरल्या. म्हाका अशे तरेन डाव जिखपाचो नाशिल्लो अशें जैता उपरांत ताणे सांगलें. पांचवे फेरयेची मॅच बोरोबोरींत सुट्टली अशें दिसतनाच 40वे चालींत काळ्या घुलांनी खेळपी कार्ससनान रचिल्ली घोड्याची चाल चुकली. ताका लागून फुडलेच चालींत प्रज्ञानंदाक हो डाव जिखपाक मेळ्ळो.
सवे फेरयेंत प्रज्ञानंदान भारताच्या  पेंटाला हरिकृष्णा कडेन बोरोबोरी केली. सातवे फेरयेंत ताणे गॅवेन जोन्साक हारयलें. जाल्यार आठवे फेरयेंत डेव्हीड अॅटन गुइजोरो कडल्यान हार घेतली. आठवे फेरये उपरांत प्रज्ञानंदाचे 12 गुण जाल्यात. तो डिंग लिरेन सयत संयुक्तपणान पांचवे सुवातेर आसा. चीनाचो वेई यी हाणे एकल्यान आघाडी घेतल्या. कार्लसन दुसरे सुवातेर आसा.
फेब्रुवारींत जाल्ल्या एअरिथग्ज मास्टर्स ऑनलायन जलद बुद्दिबळ सर्तीचे आठवे फेरयेंत प्रज्ञानंदान कार्ससनाक हारोवन बुद्दिबळ संवसाराक धपको दिल्लो. कार्ससनाक हारोवपी प्रज्ञानंद हो भारताचो तिसरो बुद्दिबळ खेळगडो थारिल्लो.