पोस्ट कर्मचाऱ्यांक कामार घेवचें नाजाल्यार खर आंदोलन: भाटीकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: फोंडेंच्या आठ पोस्ट कर्मचाऱ्यांक कामा वयल्यान काडून उडयिल्ल्यान काल (मंगळारा) कर्मचाऱ्यांनी कुटुंबां सयत कचेरे मुखार धरणें धरलें. धरणें धरिल्ल्या कर्मचाऱ्यांची केतन भाटीकार हांणी भेट घेवन तेंको दिलो. सरकारान अन्याय जाल्ल्या कर्मचाऱ्यांक न्याय दिलो ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी केतन भाटीकार हांणी दिल्या.

पाेस्ट कचेरेंत फाटलीं 8 ते 18 वर्सां मेरेन काम करपी कर्मचाऱ्यांक सोमारा सावन कामा वयल्यान काडून उडयले. मंगळारा कर्मचाऱ्यांनी कुटुंबा सयत पोस्ट कचेरे मुखार धरणें धरलें. ह्या वेळार केतन भाटीकार हांणी कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली.

पत्रकारां कडेन उलयतना भाटीकारान म्हणलें, थळाव्या कर्मचाऱ्यांक कामा वयल्यान काडून एक प्रकारान अन्याय केला. ते सुवातेर महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ल्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केल्या. हाचे वयल्यान सरकारान रोजगार उपलब्ध करून दिवपा बदला थळाव्यांच्यो नोकऱ्याे काडून घेत आशिल्ल्याचें दिसून येता. येता त्या 8 दिसा भितर सरकारान परतून कर्मचाऱ्यांक कामार घेवचें. नाजाल्यार कर्मचाऱ्यां सयत आंदोलन सुरू करतले अशें तांणी सांगलें.