पोरस्कड्यां हुंवारा भशेन स्थिती

निगळे पोरस्कडे वाठारांत निर्माण जाल्ली हुंवारा सारकी स्थिती. (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेडणें: मोपा विमानतळ सड्या वयल्यान 4 जुलयाक सकाळीं 8 वरां येवपी उदकाच्या लोटाक लागून निगळे पोरस्कड्यां हुंवारा सारकी स्थिती निर्माण जाली. स्वयंभू म्हादेव देवूळ वाठारांत पुराय उदक भरिल्लें. ताचे भोंवतणी लोकवसती आसा. तातूंत हें उदक घुसलें.

सकाळच्या आठ वरां सावन थळावे लोक एकामेकांक मजच करपाक धांवताले. निगळेचो मुख्य रस्तो पुराय उदका पोंदां गेल्लो. व्हाळ उपाट भरून व्हांवताले. खूब जाणांनी आपले बागायतींत विवीध झाडांचीं नवीं कलमां लायिल्लीं. तीं ह्या उदकाच्या लोटांत व्हांवून गेल्ल्यान खूबशा शेतकारांक, बागायतदारांक व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें.

थळाव्या लोकांनी रोखड्या रोखडो जीएमआर कंपनीच्या अधिकाऱ्यां कडेन संपर्क केलो. घडणुकेचे सुवातेचेर येवन पळोवणी करता, अशेंच ते परतून परतून सांगताले, पूण थंय एकलो लेगीत पावूंक ना, हे खातीर थळावे लोक बेजार जाल्ले.

मोपा विमानतळ प्रकल्पा कडल्यान पावसाच्या उदकाक वचपाक योग्य वाट करून दिवपाची गरज आशिल्ली. ती वेवस्था करूंक नाशिल्ल्यान तें उदक निगळे वारखंड उगवे वटेन सोडलें. ताका लागून व्हाळांत व्हड प्रमाणांत उदक आयलें, आनी उपरांत तें पयर सरून त्या वाठारांत हुंवारा सारकी स्थिती उप्रासली. ह्या वाठारांतल्या कांय घरांनी चिखल, माती घुसली. दनपारां सुमार अडेज वरांचेर थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी उपजिल्होधिकारी रोहन कासकार आनी मामलेदार अनंत मळीक हांचे हाजिरेंत कांय थळाव्या लोकांक कडेन भासाभास केली. तांच्यो समस्या समजून घेतल्यो आनी तांकां मजत करपाची सुचोवणी अधिकाऱ्यांक केली. आपूण लेगीत सरकार दरबारांत यत्न करून लुकसाण जाल्ल्यान योग्य ती मजत मेळोवन दितलों, अशें उतर आर्लेकार हांणी दिलें.