पोरस्कडें- न्हंयबागांत रेंव काडपी 26 होडीं जप्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पेडणेः रेंव काडपाच्या प्रकरणांत मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान उजरावन काडटकूच कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी पेंडणे पुलिसांनी मंगळाराक धडक कारवाय करून पोरस्कडें- न्हंयबाग हांगा तेरेखोल न्हंयेतल्यान रेंव काडपी  26 होडीं जप्त केलीं. कॅप्टन ऑफ पोर्टाचे उपसंचालक शिरसयकार, फ्लाईंग पंगडाचो अधिकारी आनी पेडणेचो मामलेदरा अनंत मळीक, पेडण्याचे पुलीस निरीक्षक विक्रम नायक हांणी ही जोड कारवाय केली.
जप्त केल्लीं 6 होडीं उदकांत आशिल्ली हेर होडीं न्हंयतल्यान वयर काडून दवरिल्लीं. जप्त केल्लीं होडीं पेडणे पुलिसांचे सुवादीन केल्यांत. तेरेखोल न्हंयेत जे सुवातेर व्हडा प्रमाणात रेंव काडटात थंय अधिकाऱ्यांक रेंव काडून दवोरिल्ली मेळूंक ना. न्हंयेचे देगेर रेंवेंन भरिल्लीं आशिल्लीं मात तांचेर अधिकाऱ्यांनी कसलीच कारवाय केली ना. ताका ही कारवाय म्हणल्यार फकत स्टंटबाजी अशें लोकांचें म्हणणें आसा.
तेरेखोल न्हंयचे देग वाठारांत कितलीं बेकायदेशीर होडीं आसात, खंयच्या वाठारांत रेंव काडटात हे पळोवपाक आमी आयिल्ले अशें शिरसयकार हांणी पत्रकारांक सांगलें. 26 होडीं जप्त केल्यांत आनी तांच्या धनयांकडेन परवाने आनी हेर कागदपत्रां आसात हें तपासतले अशें तांणी सांगलें. 26 होड्यांची मालकी सांगपाक कोणूच फुडें येवंक ना ते खातीर त्यो जप्त केल्यांत अशी म्हायती तांणी दिली.
मजगतीं, पेडणे तालुक्यांत तेरेखोल आनी शापोरा न्हंयेत 500परस चड होड्यांनी बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचें काम चलता. ह्या वेवसायाचेर सुमार पांच हजार कुटूंबा निंबून आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. राजकीय हस्तक्षेपाक लागून कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी पुलीस बेकायदेशीरपणान रेंव काडटात  तांचेर कारवाय करनात अशें थळाव्या लोकांनी सांगलें. एका आदल्या मंत्र्यांचे रेंव काडटात तांकां अभय आशिल्लें अशेंय तांणी सांगलें. सिरसयकार हाका ते संबंदी विचारलें तेंन्ना अधिकाऱ्यांचेर राजकी व्यक्तिंचें चेंपण आसता हे तांणी मानून घेतलें. बांदकामा खातीर रेंव जाय पडटा आनी ती एके सुवातेर काडपा खातीर आमी 10 होडीं धनयांक परवानगी दिल्ली. तीं 50 कशीं जालीं हो प्रश्न आमकांय पडटा अशें तांणी सांगलें.
पेडणे तालुक्यांत तेरेखो, केरी, किरणपाणी, देवसू, कोनाडी, भालखाजन, परास्थें, न्हंयबाग, उगवें, तोरसें हांका आनी शापोरा न्हंयेंत इब्रामपूर, तळण, थर्मास, महाखाजन, कोलवाळ आनी कामुर्ली वाठारांत रेंव काडपाचें काम चलता. थंय बेकायदेशीरपणान रेंव काडटात तांचेर कारवाय कित्याक जायना अशें कांय नागरिकांनी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. मेळिल्ली म्हायती प्रमाण रेंवेंचो धंदो करपी करतात तातूंतल्या 10 टक्के लोकां कडेन परवाने आसात. 90 टक्के लोक परवाने नास्तना रेंव काडटात. न्हंयेतल्या व्हडा प्रमाणांत रेंव काडिल्ल्यान न्हय देगांची धूप जावन माड, शेता हांचे लुकसाण जालां. कांय लाख चौखण मीटर जमीन न्हंयेच्या पात्रांत गेल्या