पैकूळ- गुळेली पांयपूल उदका पोंदा

रगाडा न्हंयेच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान उदका पोंदा गेल्लो गुळेली- पैकूळ पांयपूल.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रगाडा न्हंयेचें उदक वाडलें; पांयपूल व्हांवून वचपाची शक्यताय, हुंवाराचो धोको

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः रगाडा न्हंयेच्या उदकाची पातळी 4 जुलयाक अचकीत वाडली. हाका लागून गुळेली- पैकूळ पांयपूल उदका पोंदां गेला. लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण हो पूल व्हांवून वचपाची शकाय आसा. जे मेरेन उदक देंवना ते मेरेन पांयपुलाचें कितलें लुकसाण जालां, तें कळपाक कुस्तार आसा.

सत्तरी म्हालांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडपाक लागला. हाका लागून लोकजीण पुराय विस्कळीत जाल्या. सध्यातरी कसलीच व्हड लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती ना, तरी लेगीत रगाडा न्हंयेची पातळी वाडपाक लागिल्ल्यान ह्या वाठारांतल्या लोकांचो हुस्को वाडपाक लागला.

सत्तरी म्हालांत सोमारा दीसभर उटंगराचो पावस पडटालो. सकाळच्यान सुरू जाल्ला पावसाचो सांजेच्या 7 वरां मेरेन तसोच आशिल्लो. हाका लागून सुरवेक न्हंयांचें उदक ल्हवू ल्हव वाडपाक लागलां. म्हत्वाचें म्हणल्यार रगाडा न्हंयेच्या उदकाची पातळी अचकीत वाडल्या. रातभर असोच पावस पडत रावलो जाल्यार ह्या वाठारांनी हुंवार येवपाक शकता.

सत्तरी म्हालांत पोरूं म्हापूर आयिल्लो. तातूंत रगाडा न्हंयेचेर उबारिल्लो पांयपूल व्हांवून गेल्लो. थंय नवो पूल बांदपाचें काम चालू आसा, पूण अजून मेरेन तें पुराय जावंक ना. पैकूळच्या लोकांचे सुविधे खातीर उदक शिंपणावळ खात्यान पांयपूल उबारिल्लो. मात अंदूंच्या पावसांत न्हंयेचें उदक वाडिल्ल्यान सध्या हो पूल उदका पोंदा गेला.

थळाव्या लोकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा मध्यानरातीर 12 वरांच्या सुमाराक उदकाची पातळी ल्हव ल्हवू वाडपाक लागली. रातच्या दोनाक सुमार तो पांयपूल उदका पोंदां गेलो. सोमारा सकाळीं तो पुराय उदकांत बुडिल्लो. हाका लागून तो पांयपूल व्हांवून गेल्ल्याची वावडी पातळ्ळी. हाका लागून लोकां मदीं भिरांतीचें वातावरण पातळिल्लें. मात कांय थळाव्या लोकांनी सांगलें, तो पांयपूल व्हांवून गेला कांय ना तें कळपाक मार्ग ना, कारण उदक ताचे वयल्यान व्हांवता.

पांयपूल उदका पोंदां गेल्ल्यान पैकूळ वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें. सोमारा त्या वाठारांतलीं भुरगीं शाळेंत वचपाक शकली नात.

कांय थळाव्या लोकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण गुळेली- पैकूळ पूल बांदपा संबंदान सरकारान आडनदर केल्ल्यान ह्या पुलाचें काम पुराय जावंक ना. पुलाच्या कामाक गती दिवची, अशी फाटल्या दिसांनी थळाव्या लोकांनी मागणी लावन धरिल्ली, पूण ते कडेन सरकारान गंभीरपणान लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान तें काम अडलां. हाका लागून पैकूळ वाठारांतल्या लोकांक पावसाळ्यांत खूबश्या समस्यांक फुडो करचो पडटलो.

मजगतीं, मेळिल्ले म्हायती प्रमाण चोर्ला वाठारांत व्हड प्रमाणांत पावस पडटा. ताका लागून ह्या वाठारांत पालसणां कोसळपाची शक्यता निर्माण जाल्या. तशें जालें जाल्यार चोर्ला- बेळगांव मजगतीची येरादारी पुराय बंद जातली.

पांयपूल व्हांवून वचपाची शक्यताय वाडली

पांयपूल आशिल्ल्या वाठाराचे वयले वटेन व्हड प्रमाणांत झाडां शिरकल्यांत. तीं झाडां काडप सध्यातरी शक्य ना. उदकाचो झोत असोच चालू उरलो जाल्यार झाडांचें वजन आनीक वाडटलें आनी ताका लागून पूल व्हांवून वचपाक शकता. तशें जालें जाल्यार पैकूळच्या लोकांचो गुळेली वाठारा कडलो पुराय संबंद तुट्टलो. पैकूळच्या लोकांक गुळेली वतले जाल्यार बोंडला मार्गान वाळपय येवचें पडटलें.