पैंगिण- कुलटी पठाराचेर आयआयटी खातीर जमनीची पळोवणी करपाचें काम केलें सुरू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
काणकोणः मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद ठाकूर हांणी काणकोण तालुक्यांत आयआयटी स्थापन करपाचें संकेत दिल्या उपरांत प्रस्तावीत आयआयटी प्रकल्पा खातीर पैंगीण गांवांतल्या कुलटी पठाराचेर आशिल्ले जमनीची पळोवणी करपाचें काम सरकारी अधिकाऱ्यांनी सुरू केलां. शिक्षण सचीव आनी उच्च शिक्षण संचालक प्रसाद गांवकारा सयत गोंय प्रशासनांतल्या 12 ज्येश्ठ अधिकाऱ्यांनी फाटल्या सप्तकांत जमनीची प्रत्यक्ष पळोवणी केली.
 लोलयें- पोळें हांगा भगवती पठाराचेर सगल्यांत पयलीं आयआयटी स्थापन करपाचें राज्य सरकारान थारायल्लें. मात थळाव्या लोकांनी ताका विरोध केलो. उपरांत सांगें आनी सत्तरी तालुक्यांत शेळ मेळावली हांगा हो प्रकल्प बांदपाचो सरकारान यत्न केलो. मात लोकांच्या विरोधात लागून मेळावली सोडून सरकार परत काणकोणां आयलां. कळटी पठाराचेर पैंगीण कोमुनिदादची 9.5 लाख चौखण मिटरां परस चड सुवात आसा. भगवती पठाराचेर आयआयटी नाका जाल्यार कलटी पठारार ती बांदची अशें लोकांनी सांगिल्लें. ते जमनीची पळोवणी सरकारी अधिकाऱ्यांनी केल्या अशें पैंगीण कोमुनिदादचे आदले अॅटर्नी योगेश प्रभुगांवकार हांणी सांगलें
कलटी पठाराचेर 14 लाख चौखण मीटर सुवात आसा. तातूंतली सुमार 9.5 लाख चौखण मीटर जमनींत आयआयटी जावपाक शकता. पैंगीण वाठारांतल्या तरणाट्यांक रोजगाराची संद तयार जावपी हे खातीर पैंगीण कोमुनिदादीच्या वेवस्थापकीस समितीन थंय आयआयटी प्रकल्प बांदपाक मान्यताय दिल्या अशें कळटा.
जगदीश आचार्य तेन्नाच्या पैंगीण मतदारसंघाचे आमदार आसतना तांणी कळटी जमनीत उद्देगीक वसणूक स्थापन करपाचो प्रस्ताव सरकाराक सादर केल्लो. मात तेन्नाच्या आनी उपरांतच्या सरकारानी हो प्रस्ताव विचारांत घेवंक नाशिल्ल्यान तो फाटल्यान पडलो. वास्तवीक ही जमीन रेल्वे लायनी लागीं तशेंच थंय लागींच वीज खात्याचे सबस्टेशन आसा. जमनीकडेन वचपाक रस्तो आसा. सध्या थंय एका कंत्राटदारान हॉट मीक्स डांबरीकरण प्रकल्प बांदला. आयआयटी स्थापन करपाक कलटी पठार सामकें जाय तशें आसा अशें चडश्या लोकांचें मत आसा.
केंद्रांत  काँग्रेस पक्षाचें सरकार आसतना कलटी पठारार शीम सुरक्षा दलान थंय जमीन घेवपाचें  थारावन  गोंय सरकाराक जमीन संपादना खातीर 200 कोटी  दिवपाचें थारायल्लें. मात कांय कारणांक लागून तें शक्य जालें ना अशी म्हायती योगेश प्रभुगांवकारान दिली.
कलटी पठाराचेर आयआयटी उबारपाक कोणाचो विरोध नाशिल्ल्यान डॉ प्रमोद सावंत सरकाराक ताका मान्यताय दितलें हाची आमकां खात्री आसा. पैगीणच्या लोकांक हो प्रकल्प वरदान थारपाक शकता, अशें प्रभुगांवकार हांणी सांगलें. भगवती पठाऱाचेर आयआयटीक विरोध जाल्या उपरांत श्रीस्थळ पंचायतीन सरकाराक जाय ती जमीन उपलब्द करून दिवपाची तयारी दाखयल्ली मात सरकारान हो प्रकल्प काणकोण तालुक्यांतल्यान भायर व्हरपाचें थारायलें. सांगें हांगा आयआयटी स्थापन करपाचो प्रस्ताव शळेले उपरांत काणकोणचो आमदार आनी आदलो उपसभापती इजिदोर फर्नांडीस हांणी व्हो प्रकल्प  परत काणकोणांत हाडपाचो यत्न केल्लो.  कलटी पठार, श्रीस्थळ ना जाल्यार नगर्सें-पोळें ना जाल्यार आंगोद पंचायत वाठारांत तांणी हो प्रकल्प उबारपाची सुचोवणी केल्ली. मात लोकांचो विरोध जावपाची शक्यताय मतींत दवोरून सरकारान तांच्या ह्या प्रस्तावा कडेन लक्ष दिलें ना.
मेळिल्ले खबरे प्रमाण मुख्यमंत्री डॉ सावंत हांणी तीन म्हयन्यां पयलीं कलटी पठाराचेर आयआयटी उबारपाचो विचार चलयल्लो आनी काणकोणांत तांचो सत्कार जालो तेन्ना तांणी काणकोणात आयआयटी स्थापन करपााचे संकेत दिले. सध्या जमीन पळोवपाचे मुळावे सोपस्कार चल्ल्यात. ते पुराय जातकूच राज्य सरकार कलटी हांगा आयआयटी स्थापन करपाक अधिकृत मान्यताय दितलें अशी खबर आसा.