पे पार्किंगेच्या नांवा खाला म्हापशें मार्केटाच्या प्रवेशदारार घालीं बॅरिकेट्स

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वेपारी वर्गाचो खर आक्षेप; घाल्लीं बॅरिकेट्स काडलीं कुशीक

म्हापशें: मार्केटांतल्या प्रवेशदारार बॅरिकेट्स घालून पे-पार्किंगेच्या नांवा खाला वाहन चालकां कडल्यान प्रवेश शुल्क घेवपाच्या प्रकाराक वेपारी वर्गान खर आक्षेप घेवन विरोध केलो आनी घाल्लीं बॅरिकेट्स कुशीक काडून उडयलीं. पालिकेन वेपारी संघटणेक विस्वासांत घेनासतना कसलोच भायले भायर निर्णय घेवचो न्हय अशी शिटकावणी संघटणेन दिल्या.

म्हापशें बाजारपेठेंतल्या सिरसाट इमारत आनी कॅनरा बँकेच्या मुखा वयल्या दोनूय प्रवेश दारार बॅरिकेट्स घाल्लीं. ह्या प्रवेश दारांतल्यान मार्केटांत येवपी वेपारी आनी गिरायकां कडल्यान पे पार्कींग कंत्राटदाराच्या कामगारांनी पार्कींग शुल्क घेवपाक सुरवात केली. हो प्रकार सकाळीं 8.30 वरांच्या सुमाराक वेपाऱ्यांचे नदरेक येतकूच तांणी वेपारी संघटणेच्या पदाधिकाऱ्यांक हाची म्हायती दिली.

मार्केट प्राकारांत प्रवेश करपी दरेक वाहन चालकां कडल्यान शुल्क घेताले. बाजारांत गाडी व्हरपाक प्रवेश शुल्क घेवपाची पालिकेन कसलीच अधिसुचोवणी काडूंक नाशिल्ली. तरी लेगीत कंत्राटदारा वतीन पालिकेन हो प्रकार भायले भायर केल्लो. हाका गिरायक आनी वेपाऱ्यांनी खर विरोध करीत दोनूय प्रवेश दारार आशिल्ल्या बॅरिकेट्सा कडेन गर्दी केली आनी पालिकेच्या ह्या प्रकाराचेर तिडक उक्तायली.

हे विशींची म्हायती मेळटकूच वेपारी संघटणेचे अध्यक्ष श्रीपाद नायक, पांडुरंग सावंत, आशीश शिरोडकार आनी हेरांनी घडणुकेच्या थळार धांव घेवन ह्या प्रकाराक हरकत घेतली. पे पार्कींग कंत्राटदार गॉडफ्री डिलिमा आनी पालिका निरिक्षक नरसिंह घाटवळ हांकां संघटणेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जाप विचारली.

ह्या वेळार पालिका बाजार समितीचे अध्यक्ष नगरसेवक विराज फडके, नगरसेवक आशिर्वाद खोर्जुंवेंकार आनी पालिका पर्यवेक्षक सुनील नायक हे घडणुकेच्या थळार दाखल जाले. नगरसेवक फडकेन हे विशीं आपल्याक कांयच कल्पना नाशिल्ल्याचें सांगलें. हो आदेश पालिका मुख्याधिकाऱ्यान दिल्ल्याचें कंत्राटदार गॉडफ्री डिलिमान सांगलें. उपरांत वेपारी संघटणेच्या फुडारपणा खाला वेपारी वर्गान दोनूय प्रवेशदारा वयलीं बॅरिकेट्स कुशीक काडून उडयलीं.

मजगतीं, दनपारां ह्या प्रस्नाचेर वेपारी संघटणेच्या पदाधिकाऱ्यांची मुख्याधिकारी सीताराम सावळ आनी नगराध्यक्ष शुभांगी वायंगणकार हांचे बराबर पालिका कचेरेंत बसका जाली. बॅरिकेट्स घालप आनी पे पार्कींग कंत्राटदाराक हाता कडेन धरून लोकां कडल्यान पे पार्किंगेच्या नांवांन पयशे एकठांय करपाचो प्रकार अयोग्य आसा. पे पार्किंगेचे कांय विशय आसल्यार पालिकाधिकाऱ्यांनी मार्केटांत प्रत्यक्ष भेट दिवन पळोवणी करची आनी उपरांत भागधारकां कडेन चर्चा करून फुडलो निर्णय घेवचो अशी सुचोवणी बसके वेळार संघटणेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

नगरसेवक विराज फडकेन म्हणलें, मार्केटांत प्रवेश करपा खातीर पे पार्कींग शुल्क घेत आशिल्ल्याची कागाळ करीत वेपारी संघटणेन म्हाका म्हायती दिली. घडणुकेच्या थळार भेट दिवन पालिका निरिक्षकाक हो प्रकार थांबोवपाची सुचोवणी केली. वाहन पार्कींग करप्यां कडल्यानूच पयशे घेवचे. प्रवेश शुल्क आकारचो न्हय. पे पार्कींग कंत्राट फक्त वाहन पार्किंगे खातीर आसा. प्रवेश शुल्क आकारपा खातीर न्हय. तशेंच चारचाकी वाहनांक बाजारांत प्रवेश दिवपा वयल्यान कांय मतभेद आसून चार चाकींक प्रवेश दिवंक मेळटलो काय ना हे विशीं मुख्याधिकाऱ्या कडेन चवकशी केले उपरांत निर्णय घेतले अशें फडके हांणी सांगलें.

वेपारी संघटणेचे वांगडी आशीश शिरोडकारान म्हणलें, मार्केटांत पे पार्किंगे खातीर कंत्राट दिलां. ताका लागून वाहन चालकां कडल्यान प्रवेश शुल्क घेवप चुकीचें आसा. पालिकेन पयली वेपारी वा भागधारकांक विस्वासांत घेवन निर्णय घेवंक जाय. ह्या प्रकारान मार्केटांत गिरायक येवचे ना. हाचो फटको मार्केटांतल्या वेपारी वर्गाक बसतलो.

पालिका अधिकाऱ्यांनी कचेरेंत बसून कायद्याची अंमलबजावणी करची न्हय. भागधारकां कडेन चर्चा करून आपली येवजण वेपाऱ्यांक पयलीं सांगची. गरजे भायर त्रास जातले अशी कसलीच अंमलबजावणी खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी अध्यक्ष श्रीपाद सावंत हांणी दिली.

पालिका मुख्याधिकारी सीताराम सावळ हांणी सांगलें, बाजारपेठेंतल्या शंकुतला पुतळ्या भोंवतणी दुचाकीं खातीर पे पार्कींग आसा. थंय चार चाकीचें पार्कींग करतात. हाचेर उपाय म्हूण प्रवेशदाराचेरूच बॅरिकट्स घालून चारचाकी वाहनांक भितर प्रवेश दिवचो न्हय अशी सुचोवणी केल्ली. पूण हो कंत्राटदार ह्या बॅरिकेट्साचेरूच शुल्क घेता असो आरोप जालो. ताका लागून ही कार्यवाही थांबोवन ह्या प्रस्नाचेर वेपाऱ्यांनी पालिकेंत वचून तांचें म्हणणें मांडलें. फुडल्या सप्तकांत मार्केटाची जोड पळोवणी करून हाचेर योग्य उपाय काडटले अशी म्हायती मुख्याधिकारी सावळ हांणी दिली.