पेन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमचे दिसपट्टे जिणेंत आमी जायत्यो वस्तू वापरतात. आपले ऐपती प्रमाण त्यो वापरू येतात. तश्यो बरोवपाक जायत्यो वस्तू वापरूं येतात. पेन्सिल आसा, पेनां आसात. पूण, देड-दोनशें वर्सां पयलीं बरोवपाक पेनां नासताली, जशी आतां आसात. तरी सुद्दां बरोवपाची क्रिया चालूच उरताली. त्या प्राचीन काळांत तर व्हडले- व्हडले ग्रंथ बरोवन जाताले. मोराचे पांख, पिशोल कशी बडी, पांखाचें पेन आदीं. गणपतीन तर महाभारत बेगीन बरोवन सोपूंक जाय, म्हूण आपल्या दांताचो पेन म्हूण वापर केल्लो,
अशी पुराणात काणी आसा.
जसो काळ बदल्लो सगळेच बदल्लें. काळा प्रमाण पेनांय बदल्लीं आनी तांचें रूप तशेंच स्वरूप बदलत गेलें. हांव ल्हान आसताना मुळावे शाळेंत म्हाका याद आसा, तितेर आनी पेन आसतालें. पेनाचें नांव हिरो फॉउंटन पेन. तें हाडीना जाल्यार माणसुकी नाशिल्ली.त्या पेनान एक पंप आसतालो. बारीक सो. तितेरान घालून पंप चेपपाचो आनी हवेच्या ताबान तातूंत शाय भरली कांय पेनान ती घालून बरवप जातालें. त्या पेनातल्यान केन्ना शायेच्यो गंगा- जमुना व्हांवताल्यो. मागीर तें इंक केसांक पुसप. चल्यांनी बोल्सांत पेन दवरलें काय तातूंतल्यान शायेचो थेंब पडून बोल्स निळें जातालें.
ही पेनाची घडणूक खूप जाणांनी अणभवल्याच आसतली. तें पेन हाडलेना जाल्यार टीचरीची तापोवणी खावची पडटाली. घडये लिखाण बरें जावचें म्हूण ती तेन्ना तशी करताली आसताली. काळ बदल्लो तशीच पेनाय बदल्लीं. हिरो पेन गाजलेंच. ताचे उपरांत आयले तें पायलट पेन. आंगलोट धवोफुल आनी सामकें बारीक तोंकाचें आनी गुळगुळीत. पळयता त्या खिणाक कोणूय हाच्या मोगान पडत अशें आशिल्ले हें पेन. त्या वेळार बोल्साक हें पेन आसप म्हळ्यार बोल्स सामके जानोत दिसलेंच म्हणपाचें. मागीर ल्हवू ल्हवू काळ बदल्लो, तशें पेनांत परिवर्तन आयले.
बॉल पेनां आयलीं. म्हाका याद जाता, पयलीचें रेनोल्ड्स पेनाचे दीस. सामके चड चलपी पेन हें. ल्हवू ल्हवू वेगवेगळ्या तरेचीं पेना येवपाक लागलीं. आतां दुकानार गेल्यार हजार तरेचीं, रंगांचीं पेनां मेळटली. रुपया पासून सुरवात. जाय तितलें म्हारग पेन घेवं येता. जेल पेनां, ग्लिटर पेनां आनी तरेकवार तरेचीं पेनां पळोवक मेळटात. पूण, ह्या सगळ्या भितर दर एकल्याचें एकूच चड आवडीचें पेन आसता आनी ताची काडी सोंपली आनी ती जर मेळना जाली जाल्यार मात तकली बेजार जावन वता. हें पेन आनी आमची जीण सारकीच. जो मेरेन चलता तो मेरेन उमेदीन बरें करून चलयात. देवाक खबर ‘कल हो ना हो’.