पेड्डेर गोरवांचें मास उडयतात उक्ताडार

पोतयांनी भरून उक्ताडार उडयिल्लें पेड्डेर जाल्लें गोरवांचें मास.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उसगांव पंचायती कडेन थळाव्यांची कागाळ

वाठारांत पातळ्ळां घाणीचें साम्राज्य

फोंडें: उसगांवच्या गोंय मास प्रकल्पाचे कुशीक आशिल्ल्या रेंडरींग प्रकल्पांत गोरवांचें तशेंच हेर जनावरांचें पेड्डेर जाल्लें मास उक्ताडार उडयिल्ल्यान वाठारांत घाणीचें साम्राज्य पातळ्ळां. हे संबंदी थळावे तशेंच हायस्कुला वतीन उसगांव पंचायती कडेन कागाळ केल्या. थळाव्या लोकांचे भलायकीचेर परिणाम जावचें पयली हो प्रकल्प बंद करपाची मागणी थळाव्या लोकां कडल्यान जायत आसा.

फाटल्या कांय दिसां सावन वाठारांत गोरवांचें तशेंच हेर जनावरांचें पेड्डेर जाल्लें मास प्रकल्पांत प्रक्रिया करपाक सुरवात जाल्या. पुराय पेड्डेर जाल्लें मास उक्ताडार उडयिल्ल्यान वाठारांत घाणीचें साम्राज्य पातळ्ळां. ताचो परिणाम लागींच आशिल्ल्या हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांक लेगीत जायत आसा. फाटल्या आयतारा थळाव्या लोकांनी पेड्डेर जाल्लें मास घेवन आयिल्ली रिक्षा आडावन धरिल्ली.

थळावे पंच मनीषा उसगांवकार हांणी उक्ताडार उडयिल्ल्या कोयराचेर रस्ताद सुणीं खावपा खातीर येतात. ताका लागून गोरवांचें तशेंच हेर जनावरांचें अवयव शेजारच्या घरा कुशीक सुणीं उडयत आशिल्ल्याचें दिसून येता. हाचे पयलीं थळाव्यांनी प्रकल्प बंद केल्लो. पूण फाटल्या कांय दिसां सावन प्रकल्प सुरू जाल्ल्यान लोकांक तशेंच विद्यार्थ्यांक घाणीचो त्रास जायत आसा. भलायकेक घातक थारिल्लो प्रकल्प थळाव्या लोकांक नाका अशें तांणी सांगलें.

सरपंच नरेंद्र गांवकार हांणी वाठारांतल्या लोकांक आनी हायस्कुलांतल्या विद्यार्थ्यांक घाण येत आशिल्ल्याच्यो कागाळी येत आसात. ताका लागून पंचायत मंडळ आनी हेर संबंदीत अधिकाऱ्यांक घेवन प्रकल्पांत वचून पळोवणी करतले अशें तांणी सांगलें.