पेडणे तालुक्यांतल्यो चिऱ्या खणी उदकान भरल्यो; जिविताक धोको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पेडणेः पेडणे तालुक्यांत गांवागांवांनी आशिल्ल्या चिऱ्या खणी पावसाच्या उदका भरल्यात. ताका लागून जिवा घोको उप्रासपाची भिरांत थळावे लोक उक्तावपाक लागल्यात. हे खणीच्या उदकांत तरणाटे पेंवपाक वतात. दोन वर्सां आदीं तुयें हांगचे खणीत अशेच पेंवपाक गेल्ले कडेन चार विद्यार्थ्यांक बुडून मरण आयिल्लें. चिरे काडून जातकूय खणींचे खंदक पुरयनात हाचेर सरकार कसलीच कारवाय करना. ताका लागून पावसाच्या दिसांनी ह्यो खणी धोक्याच्यो जातात.
पेडणे तालुक्यांतल्या 20 ग्रामपंचायत वाठारांत सरकारी आनी खाजगी सुवातेंत जायत्यो चिऱ्या खणी आसात. पावसाच्या दिसांनी तातूंत उदक भरून दुर्घटना जातात. रानवटी जीव तातूंत पडून मरतात. चिऱ्या खंदक वाठारांत सुरक्षेची उपाय येवजण करपाचें सरकारी यंत्रणा आश्वासनां दितात प्रत्यक्षांत मात कांय जायना अशें समाज वावुरपी उदय मांद्रेकार हांणे सांगलें.
चिऱ्या खणीनी उदक भरल्या उपरांत तातूंत पेंवपा खातीर शालेय भुरगीं आनी तरणाटे आकर्शीत जातात. आतां मेरेन डझनभर तरणाट्यांचे बळी ह्या खणीनी घेतल्यात. पावसाच्या दिसांनी खणीचे खंदक सुरक्षीत दवोरपा खातीर मामलेदार तशेंच चिऱ्याचे खणीचे धनी उपाय येवजण करनात देखून लोकां मदीं नाराजी उक्तायल्ली वता. खणीचें सर्वेक्षण करपाक तलाठ्यांक सांगल्लें. मुख्यमंत्र्यांनी बेकायदेशीर चिऱ्या खणीचेर कारवाय करपाचें जाहीर केल्लें. मात अजून कांय जाल्लें ना.