पेडणें म्हालांत उदकाचो उणाव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

टँकराच्या उदकाची पुरवण: उदकाची समस्या सोडोवपाची आमदारां कडेन मागणी

पेडणें : पेडणें म्हालांत व्हड प्रमाणांत उदकाचे सांठे आसात. तरीय हांगा उदकाची समस्या लोकांक सतायता. सद्या चांदेल उदकाच्या प्रकल्पांतल्यान वट्ट 18456 नळ जोडल्यात. ह्या सगळ्या नळांक नेमान उदकाची पुरवण जायना अश्यो कागाळी हांगचे नागरीक करतात. पेडणें म्हालांतल्या दोगूय आमदारांनी यत्न करून ह्यो कागाळी सोडोवच्यो अशी मागणी हांगचे नागरीक करतात.

एके वटेन सरकार चोवीसूय वरां उदकाची पुरवण दिवपाची घोशणा करता, जाल्यार दुसरे वटेन सोळा हजार लिटर उदक फुकट दिवपाची घोशणा करून ताची प्रत्यक्षांत अंमलबजावणी करता.

पेडणें म्हालांतल्या कांय गांवांक उदकाची पुरवण जायना. मांद्रें मतदारसंघांतल्या केरी, पालयें, हरमल, आगरवाडो, पार्से, तुयें ह्या वाठारांनी उदकाची समस्या सतत जाणवता.

फुडाराक पेडणें म्हालांत व्हड प्रमाणांत उदकाची समस्या निर्माण जातली असो भंय हांगचे नागरीक उक्तायतात. जाल्यार दुसरे वटेन पेडणें म्हालांतल्या लाखांनी लोकां खातीर जाय तितलो उदकाचो सांठो गांवां गांवांनी आसा. पूण तांचो वापर जायना.

जेन्नाच्यान चांदेल प्रकल्प उबारलो ताचो विस्तार करपा खातीर यत्न जावंक ना. फाटल्या पांच वर्सां पयलीं आनीक पंदरा एमएलडी उदकाचो प्रकल्प उबारण्याचें भुमिपूजन केल्लें. फाटलीं चार वर्सां जाली ह्या कामाची कसलीच फाटपुरवण करूंक ना. फाटल्या वर्सा ह्या कामाक सुरवात जाल्या. म्हालांतल्या नागरिकांक उण्यात उणें तीस एमएलडी उदकाची गरज आसता. दिसाक फकत पंदरा एमएलडी उदक सोडटात आनी तें उदक पेडणें म्हालांतल्या लाखांनी लोकसंख्या आशिल्ल्या नागरिकांक पावयता.  

सध्या टँकरावरवीं हांगा उदकाची पुरवण करतात. तेंच उदक जेवपा-खावपा खातीर तशेंच हेर गजालीं खातीर वापरतात. हें उदक भलायकेक माल पडपाक शकता, हाची दखल सरकारान, भलायकी खात्यान घेवची अशी मागणी हांगचे नागरीक करतात.

     फाटल्या स म्हयन्यां पयलीं तुयें ग्रामपंचयतींत स्वयंपूर्ण मित्र आनी संबंदीत सगळ्या खात्यांचे अधिकारी, सरपंच, पंचायत मंडळ हांचे हाजेरींत उदकाचो प्रस्न वयर सरलो. तेन्ना थळाव्यांनी उद्देगीक वसणुकेंत धाडिल्ल्या उदका संबंदी चर्चा जाल्ली. पूण ताची आजूनय दखल घेवंक ना. 

नव्या आमदारान आनी सरकारान मांद्रें मतदार संघ टँकर मुक्त करचो , अशी मागणी नागरीक करतात. तशेंच उद्देगीक वसणुकेक उदक पुरोवपाक कोणाचो हात आसा हाचेर चवकशी करपाचीय मागणी लोकांनी केल्या.