पेंटूल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आज पेंटूला जागो व्होड व्होड आकर्षक ड्रेसींग टेबल नावाचे वस्तुन घेतला. ह्या टेबला खणात सगळेंत आधुनिक वस्तु. पयलीचे हेतुत तुमकां कायीत मेळचे ना कारण आज कुंकूम वचुन तिकली येयली आनी लाकडां फणी वचुन आकर्षक प्लास्टिका फणी येयली.

चैत्राची सुरवात संवसार पाडव्यान जाता आनी गांवा बरा म्हाक बी वेध लागता गांवच्या तेराचे. ते वातावरण तयार जाता पाडव्या पयलीत. कारण त्या वेळार तेरा हिशोब घालन्न म्हागेल आजी, आतें भट मोगरें झाडां बुड्डोवचे काम हाती घेताले आनी त्या हिशोबान त्या तेराच्या आठ दिवस म्हणलार देवतेक माळुक फांती, आनी लालखी, पालखे, बसयील्या मुर्तेक माळो मेळतले हे तेजे फाटलें कारण.
तशी आजी देवळांच्या पुरोहितागेर म्हणलार बाब भटागेरत कामां वयताली. सांजे मायत्याक आजी सांज श्रुंगार करुक पेंटुल घेवन बसताली. सदा इल्ले वेळकन्न तर तेरा दिवसांत जावु देवळाकडे उत्सव उरील तेन्ना इले बेग्गीत ती हे पेंटूल घेवन बसताली. ते खंचे काळातले म्हण खबर ना पुण ती वर्सा एकपटी मंजी मेस्तागेर व्होन्न तेकां पालीस कन्न हाडताली.
पेंटूल पालीस करु व्होरचे पयली ती तेतुत भरीले कीतकीत सामान उरताले ते काडताली. दोन कुंकूमा कंडे, हळदी पिठ्याकंडो, मेणाय तीटां कंडो, लाकडां फणी, लिखोणी, काळी पिड्डुकां पोड, घळशीरें दोरी, तिगेल घालचे काय भांगरा दागीनें, काजी काकणां जास्त हरवें रंगाची, लीकां, गांच, बारीक अशी अत्तरा बाटली, कापुस, जल्ले, वाळटी, भितर घुसनयो म्हण चोर खणात दवरील्लो कुल्लै आंगा तंबाखू जो चवथी जात्रेक वनांत दिखमाळी नाचतल्यांक थंडी लागनोय म्हण दिल्लो तो बी उरतालो. पुण हेतुत एक्क सामान ती आमकां केन्नात आपुडु दिनाली तरी केन्ना तरी तिगेल मना मानल्यार कापसांतलो अत्तर आमगेल हाता फाटले बाजुन पुसताली. तेन्न तर आमकां स्वर्ग चार आंगुळ पैसत उरतालो.
हे पेंटुल घरातले बायलान घेवन बसच्चे जास्तीकन्न लग्नां मौसमात नातर खंयी जात्रे जावु परबे आसणेक वयताना. पुण म्हागेल आजी सदात सांजेर बाब भटागेर कामा वयताना ते घेवन बसताली. तिगेल सगळे टापटीप उरताले. पुण आमी मात एक कुतुहल म्हण ती तो श्रुगांर करताना पळयताले. ते पेंटूल बी आमकां मजेशीर दिसताले. वैर बरी नक्शी केल्ली आशिली. आनी मुख्य म्हणलार तेगेल पोटात दोन तीन चोर खण आशिले ते उघडले नंतरच दिसताले. आजेन पेंटूल उघडले की तेतुतल्या आरश्यांत आमी पोरां कीतली पटी तरी वेळा आमगेल सोंडी न्हींयाळताले. आजेन धेंन्क्सो घायल की मातर गप्प बसताले मागीर परत येरे माज्या मागल्या. हे पेंटूल बंद उरील तेन्ना ती एक नक्शी केल्ली पेटीत अशी दिसताली.
पयली काळार लग्नं जाल्ले धुवेक इतर वस्तु बरा सवायशीणीले मानाचे स्थान म्हण हे पेंटुल दिताले. बाकी काय वस्तु कमी दिल तरी हे पेंटूल दितालेत. गरीबागेर सादें पेंटुल तर सावकार लोकांगेर सागवानीचे जावु माडतीचे बरें नक्शी केल्ले उरताले. सावकाराले पेंटूल जरा जडजवाहीर.
रामनम जाल्ली की गांवात जात्रेचो याने तेराचो माहोल सुरु जाता. आत देवळांतल्यान गांवचे बाजारात, मोण्णार, जावु गर्दि उरचे जाग्यार पाटी लायतात. ते पळोवन म्हाका पयलेचे दिवस याद जाले. आजेली याद जाली. घराकडे वचुन पोन्ने घरात व्होवरेत वचुन हांव पेंटूल सोदु लागलो. पुण म्हागेल हाताक निराशे शिवाय कायीत हाती लागले ना. कारण आज सगळे बदलते आसा. पयलीचे कायीत ना. ती मनश्यां नात आमी तेमगेल यादी, वस्तु फक्त यादत जावन आसा.
आज पेंटूला जागो व्होड व्होड आकर्षक ड्रेसींग टेबल नावाचे वस्तुन घेतला. ह्या टेबला खणात सगळेंत आधुनिक वस्तु. पयलीचे हेतुत तुमकां कायीत मेळचे ना कारण आज कुंकूम वचुन तिकली येयली आनी लाकडां फणी वचुन आकर्षक प्लास्टिका फणी येयली. लिखोणी औशदाक ना जाला तर आताचे पिळगेक लिखोणी म्हणलार कीतें हे खबर आशील्या मनश्यांक विचारन्न सांगचे पडता. आज आजी ना आनी आजेल पेंटूल बी काळच्या पडद्याआड गेला तरी यादी मात आजुन ताजी आसा मनाच्या पेंटलात.

संदेश बांदेकर
9480790172