पुस्तकांची आवड निर्माण करपाक खूब कितें करूं येता…      

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हालींच पुण्यांत जाल्ल्या राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट च्या प्रदर्शनाक आनी कार्यावळीक उफाट प्रतिसाद लाभलो. त्या वेळार पालक आनी तांच्या भुरग्यांनी एक नवो र्विक्रमूय नोंद केलो. वाचक वाडले जाल्यारूच  पुस्तकाक मागणी चड येवं शकता, ते खातीर अशे तरेचे प्रयोग गरजेचे. हें मतींत दवरून कार्यावळी जावपाक जाय. गोंयांत ल्हान  प्रमाणांत आसना, पूण कार्यावळी जातात.  पणजे परेड मैदानाचेर एक व्हड पुस्तक प्रदर्शन भरिल्लें आसा.  हांगाच्यान बॉक्स भरून तुमी पुस्तका विकत व्हरूंक शकतात. थंय तीन प्रकारचीं बॉक्सां आसात.  असो प्रयोग थळाव्या भाशेनूय जावं शकता. हो विचार आयलो . सुरवातेक एकाच बॉक्साची निवड करून मागीर ह्या  बॉक्सांची संख्या  वाडोवं येता.

गोंयांत अशे वाचक आशिल्ले की ते मुंबय आनी पुण्याक वचून वाचनाची आवड पुराय करताले. मुद्दाम ह्या प्रदर्शनाक गेल्लों पूण थंय देशी भाशेंतलीं  तली ऐकुया पुस्तक नाशिल्ले थंय आशिल्लीं तीं फक्त इंग्लिश पुस्तकां. जे ह्या भाशेंत वाचन करता वा उलयता तांकां ती मेजवानी आशिल्ली. पूण म्हाका दिसतालें हो उपक्रम आमच्या देशी भाशेंतल्या पुस्तका खातीर कित्याक आसचो न्हय ? हीं पुस्तकां राशींनी हाडून तांकां ती बॉक्स च्या रूपान कशीं खपोवं शकतात? भायल्यान हांवें खबर काडली ती अशी… इंग्लडांक खय पोरणीं पुस्तकां ’क्लिअर’ करचीं पडटा,  सुवात रिती करची पडटा हाचे खातीर हीं पुस्तकां सवाय भितर विकतात. हाचो लाव आमचे लोक घेतात आनी तींच पुस्तकां बॉक्साच्या रूपान खपयतात.  पूण हीच संकल्पना देशी भाशेंतल्या पुस्तकांक आमी कित्याक लावू शकना? हरशीं पुस्तक वाचले उपरांत ते कोणाक तरी उपेगाक पडूंक शकता आनी आपल्या गरजेचीं पुस्तकां आमी घेवं शकतात. हें गणित जर मनांत दवरीत तर काय प्रमाणांत देशी भाशे खातीर हो प्रयोग करूं येता . सुरवातेक  ल्हान प्रमाणांत करून मागीर व्हड प्रमाणांत करूं  येता. ह्या कामांत लक्ष घालीत तर म्हाका दिसता पडून आशिल्लीं  पुस्तकां वाचप्यां मेरेन पावपाक शकतात. आसा तीं पुस्तकां उण्या मोलान दिवपाची तयारी आसपाक जाय. सुरवात तर जावपाकच जाय. ह्या कल्पनेक विरोध आसतलो. पूण वाचक नासताना पुस्तक दवरप हो गुन्यांव  न्हय ? ह्या पुस्तक प्रदर्शना भितर जायत्यो गजाली आसात, पूण कोण तरी वाचक विकत घेवन तीं पुस्तकां व्हरता हें समाधानी चित्र दिसता.                   

कांय जाण पुस्तकांची चर्चा पुस्तकाच्या दुकानांत दवरतात. जेणे करून त्या चर्चेंतल्यान पुस्तकाचें विपणन जावचें. अशी कार्यावळ वाचनालयांत लेगीत दवरपाक जाता. ह्या चर्चेत विद्यार्थ्यांक वांटेकार करूं येता . सुरवातीक अडचणी येतल्यो,  पूण वाचक वाडोवपाचो वावर हातूंततल्यान ल्हव ल्हव वाडूंक शकतलो . जायतीं पुस्तकां वाचकाक रावतात. तेंकां लागी करपाचो वावर तुमचो आमचो आसा तो आमी विसरूंक फावना . करपाक गेल्यार खूब कार्यावळी आसात हाच्या परस लेगीत कल्पक कल्पना आशिल्ले वाचक आसात. तांचें आयकून तुमी एखादी कार्यावळ आंखू शकतात. पुस्तकां वाचपा खातीर खूब कितें करूं येता…

प्रा रामदास केळकार