पुलीस खात्यांतलीं नोकर भरती आडखळ्ळी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुजत सोंपली, खात्यान मागलां सरकारा कडेन स्पश्टीकरण


पणजीः वेंचणुकेचे फाटभुंयेर सरकारान मोट्या प्रमाणांत नोकर भरती हातांत घेतिल्ली. सरकारान 10 हजार नोकऱ्यो दिवपाचें उद्दिश्ट दवरिल्लें. हातूंतलीं 2005 पदां पुलीस खात्यांतलीं आसात. मजगतीं, गोंय कर्मचारी भरती आयोग कायद्यांत दुरुस्ती करून ‘क’ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची भरती खात्या वरवीं करपाक दिल्ली मुजत साेंपिल्ल्यान पुलीस खात्यांतलीं नोकर भरती आडखळून उरल्या. हे खातीर पुलीस खात्यान सरकारा कडेन स्पश्टीकरण मागलां, अशी म्हायती सुत्रांनी दिली.
राज्य सरकारान ‘क’ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची भरती करपाक 2019त गोंय कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापणूक केल्या. ह्या आयोगा वरवीं राज्यांतल्या सगल्या खात्यांतलीं नोकर भरती करपाची जापसालदारकी दिल्ली. ते खातीर सरकारान आयुक्त अानी हेरांची नेमणूक केल्या.
मजगतीं, 2022त गोंयांत वेंचणूक आशिल्ल्यान राज्य सरकारान 10 हजार नोकर भरती करपाचें उद्दिश्ट दवरिल्लें. ते खातीर सरकारान गोंय कर्मचारी भरती आयोग कायद्यांत दुरुस्ती करून संबंदींत खात्याक ‘क’ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची भरती करपाची परवानगी दिल्ली. ही मुजत एक वर्साची आशिल्ली. ती 16 फेब्रुवारी 2022 मेरेन आशिल्ली. ते प्रमाण विवीध खात्यांनी भरती सुरू केली. हातूंतल्या भलायकी खात्यांतलीं नोकर भरती वगळ्ळ्यार हे खात्यांतलीं नोकर भरती वेंचणूक आचारसंहितेक लागून स्थगीत दवरिल्ली. आतां वेंचणूक जाले उपरांत नोकर भरती पुराय करपाक खात्यान सुरवात केल्या. पूण नोकर भरती खातीर दिल्ली मुजत सोंपिल्ल्यान आडखळ निर्माण जाल्या. ते खातीर पुलीस खात्या सयत हेर खात्यांनी सरकारा कडेन स्पश्टीकरण मागलां, अशें कळ्ळां.
पुलीस खात्यांत मंजूर जाल्ल्या पदांतल्यान 70 टक्के कर्मचारी कार्यरत आशिल्ल्यान वेंचणुकेचे फाटभुंयेर मोट्या प्रमाणांत नोकर भरती हातांत घेतिल्ली. पुलीस खात्यांत 1232 जाल्यार 773 भारतीय राखीव दळांतले (आयआरबी) मेळून 2005 पदांची नोकर भरती प्रक्रिया सुरू केल्ली. हातूंतले 145 पुलीस उपनिरिक्षक पदांची आनी 913 पुलीस कॉन्स्टेबल मेळून 1058 पदां खातीर लेखी परिक्षा घेवन निकाल जाहीर करून भरती निमाण्या पांवड्यार आसा. जाल्यार हेर पदांची प्रक्रिया वेगळ्यावेगळ्या पांवड्यार आसा. पूण नोकर भरती खातीर दिल्ली मुजत सोंपिल्ल्यान भरती प्रक्रिया आडखळ्ळ्या.