पुर्तुगेज भास शिक्षण : उत्तम आंतरराष्ट्रीय करियराची माची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भाशा आपली आनी परकी असो भेद सद्याच्या संवसारीकरणांत कोणाकूच परवडपाचो ना. शिवाय एका प्रादेशीक समुहाचे विचार, तांचें साहीत्य, संगीत आनी कला हेरां मेरेन पावोवपाक जाता तितल्यो चड भासो जाणप गरजेचें.

‘गोंयकार’ हो मुळांत भोवभाशीक समाज. गोंयकारांक केन्नाच भाशेचें बंधन लागलें ना. ज्या प्रदेशांत गोंयकार पावला त्या प्रदेशांतल्या भाशेक गोंयकारान आपणायलां. तशेंच ज्या वाठारांतले लोक ह्या सुपुल्ल्या राज्यांत पावल्यात, तांचीय भास गोंयकारांनी आत्मसात केल्या. गोंय आनी गोंयचे भाशीक विविधताये बद्दल जेन्ना आमी विचार करतात तेन्ना पुर्तुगेज प्रभाव आपूणच जाणवता. तो मागीर भाशेचेर जावं, वास्तूशास्त्राचेर जावं वा संस्कृतायेचेर जावं! चार दशकांच्या इतिहासीक नात्या खातीर हें जाला हातूंत दुबाव ना. शेंकड्यांनी वर्सां उपरांत सुद्धा आजूनय गोंयच्या कोनशांनी पुर्तुगेज भास उलोवपी नागरीक आमकां मेळटात. त्या भायर आमच्या जायत्या शाळांनी यत्ता आठवी ते बारावी मेरेन तिसरी भास म्हूण पुर्तुगेज भास शिकूंक मेळटा. पुर्तगेज भास शिकपाचे नदरेंतल्यान गोंयांत फकत कांय वेंचीक महाविद्यालयांनी कला शाखेच्या दुसऱ्या वर्सा मेरेनच सुविधा उपलब्ध आशिल्ली. गोंय विद्यापीठ 1987 सावन पुर्तुगेज भाशेंत पदव्युत्तर शिक्षण चलयता. पुण विद्यापिठांतलो पदवी अभ्यासक्रम हालींच म्हणल्यार 2019त चालीक लागला. सध्याक सबंद भारतीय उपखंडांत अशे तरेचें पुर्तुगेज भाशेंतलें शिक्षण फकत गोंय विद्यापिठांत उपलब्ध आसा. पुर्तुगेज भास फकत शिक्षणाच्या संबंदान न्हय तर जगांतली एक म्हत्वाची भास आनी हातूंत करियर घडोवपाच्यो खूब संदी आशिल्ल्यान ह्या पदवी अभ्यासाक्रमा कडेन गोंय तशेंच गोंयां भायल्या विद्यार्थ्यांचो कल वाडत आसा.
गोंय विद्यापिठांतले सहाय्यक प्राध्यापक ध्रुव उसगांवकार हांच्या मतान, “फकत मोजके आडवाद सोडल्यार, चडशे विद्यार्थी हायस्कूल आनी हायर सेंकडरींत शिक्षक जावपाच्या हेतान पुर्तुगेज भाशेंत पदवी घेवपाचो पर्याय वेंचतात.” तांच्या मता प्रमाण, “आदीं म्हणजे 2000च्या दशकांत चड करून ज्येश्ठ गोंयकार हो अभ्यासक्रम शिकताले. तातूंत सुद्धा खूबशे पुर्तुगेज शिक्षक आसताले, जांकां भाशीक कौशल्य सुदारपाचें आसतालें आनी बाकीचे वकिल आसताले जांकां पुर्तुगेज नागरी कायदो शिकून आपल्या वकिली पेशांत फायदो मेळटालो. पूण 2010 वर्सा उपरांत मात युवा विद्यार्थी ह्या अभ्यारक्रमांत रुची दाखोवन भरती जावंक लागले.
बिगर गोंयकार विद्यार्थी पुर्तुगेज पासपोर्ट मेळोवपाच्या हावेसान ही भास शिकतात तर कांय जाण पुर्तुगेज भाशांतरकार वा इंटरप्रेटर जावपाचे नदरेंतल्यान हे भाशेंतली पदवी जोडटात. हेर राज्यांतले विद्यार्थी ब्राझिली शारांनी आशिल्ल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी नोकरेच्या सदीं खातीरय हे भाशेंतलें पदवी शिक्षण घेतात.
ह्या संदर्भांत अमेझोन कंपनींत अनुवादकाचे नोकरे खातीर अर्ज केल्ल्या काजल बिश्त ह्या विद्यार्थ्याची देख पळोवया. पुर्तुगेज ही जगांतली सवी चडांत चड संभाशणाची भास आनी ती स्पॅनीश भाशेच्या लागींची भास आशिल्ल्यान ताणें हो अभ्यासक्रम शिकपा खातीर वेंचलो. देखून नोकरेच्यो संदी चड आसात हें जाणून ताणें पुर्तुगेज भास शिकपाचो निर्णय घेतलो. ताका सुरवेक उच्चारां खातीर पुर्तुगेज कठीणशी दिशिल्ली. पूण हेरां कडेन संवाद सादून ताचो आत्मविश्वास वाडलो अशें तें सांगता.
वाराणसी, उत्तर प्रदेश हांगच्या महंमद अन्सारी हाचे बाबतींत एक वेगळो अणभव आसा. ताच्या पालकाचे सुचोवणे वयल्यान तो ह्या अभ्यासक्रमांत पावलो. ताच्या भावान पुर्तुगेज भाशेंत डिप्लोमा केल्लो म्हणून ताकाय ह्याच क्षेत्रांत आपणें पदवी घेवची अशें दिसताले. बापायच्या मरणा उपरांत दोन वर्सां ताणें आपल्या घराब्याचो वेवसाय सांबाळ्ळो आनी मागीर पुर्तुगेज भाशेंतल्या पदवी अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेतलो. पुर्तुगेज भाशेचें गिन्यान अमेजोन, कॉग्नीझंट सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी नोकरी मेळोवपाक बऱ्याक पडटा अशें महंमद हाचें म्हणणें. सदच्या वर्गां व्यतीरिक्त खूबशें वाचन करून आनी पॉडकास्ट बी आयकून तो ही भास शिकता. अभ्यासक्रम पूर्ण करून तो आपलो वेवसाय पुर्तुगेज गिरायक आनी वेपाऱ्यां कडेन व्हरपाचो हावेस बाळगिता.
सनी गुप्ता हो भाशातज्ञांच्या परिवारांतल्यान येता. ताचो व्हडलो भाव स्पॅनीश भाशा जाणकार तर दुसरो भाव इटालीयन भाशा जाणपी. ताची एक भयण चिनी भास शिकता. झारखंडांतल्या ह्या तरणाट्याक आपल्या भावंडां परस वेगळें शिकपाचें आशिल्ले म्हण तो गोंयांत पुर्तुगेज भास शिकपाक आयलो. पुर्तुगेज ही मातशी रोमँटीक भास आनी ती फकत गोंय विद्यापिठांत शिकपाक मेळटा म्हण तो मुद्दम गोंयांत आयलो. घरच्यांक मनोवप मातशें कठीण आस‌लें पूण तातूंत तो यशस्वी थारलो. ताका वेगवेगळ्यो भासो शिकपाक आवडटा. तो रशियनय शिकता, पूण पुर्तुगेज ही उत्तम भास अशें ताचें मत.
पुर्तुगेज भाशेंत आनी संस्कृतायेंत कितें तरी खाशेलपण आसा जाका लागून पुणेंचें ऋता वेद‌पाठक बोरकार ह्या अभ्यासक्रमा कडेन आकर्शीत जालें. गोंयचे खाद्यसंस्कृती आनी वास्तुकलेचें पिशें आशिल्ल्या ऋताक पुर्तुगेज भासूय शिकपाची उमेद जाली. ताका पयलींच्यान खंयची तरी विदेशी भास शिकपाची आसली आनी त्या खातीर पुर्तुगेज शिकप हो योग्य निर्णय आसलो अशें तें सांगता. फुडाराक पुर्तुगेज शिक्षक जावपाचो हावेस तें बाळगिता आनी चडांत चड लोकां मेरेन ती भास पावोवपाचो ताचो विचार आसा. समाजांत वसाहतवादी भाशांक विरोध आसून लेगीत राष्ट्रवाद खंयच्याय साहित्य आनी संगिता आड येवपाक जायना अशें ताका दिसता. तशें पळोवंक गेल्यार इंग्लीश ही सुद्दा एक परकी भास पूण तिचो विरोध जायना.
ह्या सगळ्या अणभवांतल्यान आमकांय आतां भास शिक्षणाचें म्हत्व समजुपाक जाय. भाशा आपली आनी परकी असो भेद सद्याच्या संवसारीकरणांत कोणाकूच परवडपाचो ना. शिवाय एका प्रादेशीक समुहाचे विचार, तांचें साहीत्य, संगीत आनी कला हेरां मेरेन पावोवपाक जाता तितल्यो चड भासो जाणप गरजेचें. गोंय विद्यापिठान पुर्तुगेज भास शिकपाची अधिकृत माची आमच्या विद्यार्थ्यांक दिल्या. भाशा शिकपाक आवड दवरपी सगळ्यांनी तिचो वापर करून जागतीक पांवड्यार पावपाक जाय. पुर्तुगेज भाशे सयत हेर भाशांचेय अभ्यासक्रम गोंय विद्यापिठांत आसा. कोंकणी भाशेचोय अभ्यासक्रम बेगीन चालीक लागचो हेच आंवडे.
(मूळ विचार : क्रिस्तीना माशादो)

पुरुषोत्तम वेर्लेकार
9923932634