पुर्तुगेज पासपोर्ट: तात्पुरती थाकाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कांय प्रस्न आसात प्रलंंबीत: कार्लोस फेरेरा

-सान पिरायेच्या भुरग्याची पुर्तुगालांत नाव नोंदणी जाले उपरांंत ताच्या भारतीय पासपोर्टाचें नुतनीकरण जालें. तो युकेंत पावलो तेन्ना भारतीय उच्चायुक्तान ताका कारवायेची नोटीस धाडली.

-विदेशांतले उच्चायुक्त/दूतावास पासपोर्ट परत केले उपरांंत लेगीत त्याग प्रमाणपत्राची (रिनन्सिएशन सर्टिफिकेट) मागणी करतात.

-पुर्तुगालांत जल्म नोंंदणी करून जे लोक गोंयात रावतात तांंची बँक खातीं, पयशांंचे वेव्हार विदेशी चलन कायद्या खाला जावपाक जा.

-पुर्तुगालांत जल्म नोंदणी करून कसलीच कृती करूंंक नाशिल्ल्यां खातीर माफी येवजण करपाची केंंद्राक विनवणी.

– केंंद्राक पत्र बरोवन स्थिती स्पश्ट केल्या. कितें चूक आनी कितें योग्य हाचे विशीं केंंद्रान मागल्या जाप.

…………..—————————-

भांंगरभूंंय प्रतिनिधी

पणजी: पासपोर्ट रद्द केल्याच्या दाखल्याच्या आदाराचेर व्हिजा तशेंच ओसीआय कार्ड दिवपाचो निर्णय केंंद्रान घेतिल्लो आसलो तरी प्रस्न पुराय तरेन सुटावो जावंंक ना. हातूंतल्यान जायते प्रस्न निर्माण जातलें, अशें आमदार अॅड. कार्लोस फेरेरा हांंणी म्हणलें. सरकारान हाचे पयलीं ह्या प्रकरणांत फावो तशी दोट्टी भुमिका घेतल्या. हाचे फुडें लेगीत सरकार फावो तशी दोट्टी भुमिका घेवप शक्य आसा, अशी भिरांंत तांंणी उक्तायल्या.

पासपोर्ट रद्द करपाच्या दाखल्याचेर आदारीत व्हिजा तशेंच ओसीआय कार्ड दिवपाच्या निर्णयाक अापूण येवकार दिता. ह्या निर्णयाक लागून विदेशांंत वचपी बऱ्याच गोंयकारांंक थाकाय मेळटली. तरी हातूंतल्यान कांय प्रस्न निर्माण जातले. ह्या प्रस्नांंचेर उपाय काडपाक अजून येस येवंंक ना.

युकेंतल्या भारतीय उच्चायुक्तांंनी नेम मोडपा खातीर एका सान पिरायेच्या भुरग्याक कारवायेची नोटीस जारी केल्ली. सान पिरायेच्या भुरग्यान मार्च 2015 वर्सा भारतीय पासपोर्ट मेळयिल्लो. सप्टेंंबर 2015 वर्सा ताणें पुर्तुगेजांत जल्म नोंंदणी केली. 2020 वर्सा ताणें भारतीय पासपोर्टाचें नुतनीकरण केले. डिसेंबर 2023 दिसा ताका पुर्तुगेज पासपोर्ट मेळ्ळो. 24 जानेवारी 2024 दिसा हो भुरगो सज्ञान जावचो आशिल्लो. हाचे पयलीं ताणें ओसीआय कार्डा खातीर अर्ज केलो आनी 11 जानेवार 2024 दिसा ताका ओसीआय कार्ड दिलें.

ह्या मनशान जल्म नोंद करून विदेशी नागरिकत्व मेळयलें आनी उपरांंत पासपोर्टाचें नुतनीकरण केले म्हूण युकेंतल्या दूतावासान कारवायेची नोटीस जारी केली.

तशेंच विदेशांतले दूतावास, उच्चायुक्त हे आतां त्याग प्रमाणपत्राची (रिनंंसिएशन सर्टिफिकेट) मागणी करपाक लागल्या. व्हिजा वा ओसीआय कार्ड आसले तरी ते त्याग प्रमाणपत्राची मागणी करतात. हाका लागून व्हिजा वा ओसीआय कार्डाचेर ते विदेशांत सोंपेंपणान रावंक शकना. जेन्ना एखाद्या मनशा कडेन पुर्तुगेज पासपोर्ट आसता, तेन्ना तो भारताचो नागरीक उरना. घटणेच्या कलम 9 प्रमाण ताचें नागरिकत्व रद्द जाता. तरी लेगीत विदेशांत नागरिकत्व त्याग केल्ल्याच्या प्रमाणपत्राची मागणी जाता. ही एक विचित्र स्थिती ह्या निर्णयान तयार जाता.

कांय जाणांंनी पुर्तुगालांत जल्म नोंदणी केल्या मात ते गोंयातूच रावतात. हेर कसलीच कृती तांंणी करूंंक ना. पुर्तुगालांत जल्म नोंंदणी केल्ल्यान ते पुर्तुगेज नागरीक थारतात. फुडाराक हे लोक विदेशांंत वचपाची शक्यताय आसा. तांंचें भारतीय नागरिकत्व रद्द जाता. हे स्थितींत मालमत्ता, बँकेची खातींं हे वेव्हार विदेशी चलन कायद्याच्या (फेमा) आदारान जावपाक जाय.