पुनर्वसणूक येवजणेचो भलचेच लाव घेवपाक सोदतात जीएमसी वाठारांतल्या विस्थापीत गाडेवाल्यांची कागाळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः बांबोळीच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटल वाठारांतल्या विस्थापीत गाडेवाल्यांनी पुनर्वसणूक येवजणेचो लाव भलतेच गाडेवाले घेवपाक सोदतात असो आरोप केला. आमची पुनर्वसणूक करपाची गजर आास. सद्या कांय लोक हे येवजणेचो यत्न घेवपाचो यत्न करतात ही गजाल तांणी उत्तर गोंय जिल्होधिकाऱ्यांक एक निवेदन सादर करून तांचे नदरेक हाडून दिल्या.
जीएमसी वाठारांत विस्थापीत गाडेवाल्यांक खातीर गाडे बांदून तयार जाल्यात. तशें कंत्राटदारान सरकाराक कळयलां. गाडे केन्नाय गाडेवाल्यांचे सुवादीन करतले. ते फांटभुंयेर 30 विस्थापीत गाडेवाल्यांचे सयेन हे निवेदन जिल्होधिकाऱ्याक भेटयलां. संबंदीत सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादान कांय जाणे हे गाडे बळकावपाक पळयतात असो गाडेवाल्यांचो आरोप आसा. पुनर्वसन येवजणेंत आपलो आसपाव करचो हे खातीर ह्या लोकांनी संबंदीत सरकारी अधिकाऱ्यां वरवी यत्न चलयल्यात. एकल्यान चलयल्ल्यान यत्नांची म्हायती गाडेवाल्यांनी जिल्होधिकाऱ्याक दिल्या.
आमी पयली ज्यो वेवसाय करताले ते प्रमाण क्लबींग करून ताकां गाडे दिवचे. ताका लागून सगल्यांक गिरायक मेळप शक्य जातलें अशें गाडेवाल्यांनी निवेदनांत म्हणलां. जीएमसी वाठारांत फूड ट्रक्स आनी हेर अनधिकृत गजालींक थारो दिवचो न्हय अशें तांणी मागलां. विस्थापीत गाडेवाल्यांच्या सुवादीन गाडे करतकूय तांच्या वेवसाया आड येतात असल्यो गजाली करपाक दिवचें न्हय अशेंय तांणी मागलां.
पोरूं 1 जुलयाक सरकारान जीएमसी वाठारांतले गाडे मोडून उडयल्ले. फळ विकप्यांक वेवसाय बंद करपाक सरकारान सांगल्लें. पुनर्वसन करपाचे मागणे खातीर गाडेवाल्यांनी आंदोलन सुरू करून 51 दिवसां उपरांत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पुनर्वसन करपाचें उतर दिल्या उपरांत तें फाटीं घेतिल्लें.