पिसुर्लें, पैरा, लामगावांतल्या खणखंदकांत उदका पंपिंगाक सुरवात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूं । प्रतिनिधी
दिवचलः खणींतल्या खंदकांतल्या उदकाक लागून पावसाच्या दिसांनी धोक्याची परिस्थिती येवची न्हय म्हणून सरकारान जतनाय घेवपाक सांगिल्ल्यान पिसुर्लें, लामगांव आनी पैरा हांगच्या खंदकांतले उदक काडपा खातीर पंपिगांक सुरवात केल्या. पैरा हांगा चौगुले कंपनी वतीन जाल्यार पिसुर्ले हांगा उदका स्रोस खात्या वतीन 120 हॉर्सपॉवराचे 2 पंप चालू केल्यात.
लामगांव तशेंच शिरगांव आनी दिवचलच्या धबधबो हांगा पंपींग सुरू केलां अशें उदका स्रोत खात्यांतल्या सूत्रांनी सांगलें. पिसुर्ल्यांत खण कंपनीन अजून कसलीच वेवस्था केल्ली ना. सध्या कंपनी वतीन शेता खातीर उदक दिवपाक दोन पंप सुरू आसात. खण कंपनीन खंदकांतले उदक काडपाक खातीर पंप सुरू करतकूच उदका स्रोत खातें आपले पंप बंद करतलें अशें ह्या सूत्रांनी सांगलें.
खंदकांची तपासणी करप, गरज आसा थंय मातयेचो भराव घालपाची गरज आसा. संबंदीत तालुक्यचे उपजिल्होधिकारी हे विशीं दिसपट्टे नियाळ घेत आसात. पावस लागीं पाविल्ल्यान जाय ती सगळी उपाय येवजण करून आपात्कालिन यंत्रणा तयार दवोरपाक जिल्होधिकाऱ्यांनी खण कंपन्यांक तशेंच उदका स्रोत खात्याक सांगलां.
पावसाच्या दिसांनी खण कंपन्यांनी फावो ती सगली उपाय येवजण करप तांकां बंदनकारक आसा. गरज आसा थंय खण कंपन्यो आनी उदका स्रोत खात्याची मजत घेवपाक उत्तर गोंय जिल्होधिकारी आनी आपात्कालीन वेवस्थापन यंत्रणेची उत्तर गोंयची मुखेली मामू हागे हांणी सांगलां.
पावसाच्या दिसांनी खण खंदकांतल्या उदकाची जापसालदारी सरकारान खण कंपन्यांक घेवपाक सांगलां. खण कंपन्यांनी ज्या खणीतल्या खंदकांतले पंप काडल्यात ते परत बसोवप, टारपोलीन वा प्लास्टिकान धोको आशिल्ल्यो खंदकाचो वाठार धापप, मात काडप, खंदकांतलें उदक कमी करप, आधुनीक मशिनरी तयार दवोरप, जाय त्या कर्मचाऱ्यांक कामाक लावप हीं सगली कामां खण कंपन्यांक करपाक सांगल्यांत.