पावसा उपरांत पंचायत वेंचणुको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तारखे विशीं राज्य वेंचणूक आयोग घेतलो निर्णय

पणजी : पंचायतींचो कार्यकाळ 19 जूनाक सोंपत आसलो तरी ताचे पयलीं वेंचणूक जावपाची चिन्नां नात. पावसा उपरांत पंचायत वेंचणूक घेवपाची शिफारस सरकारान केल्या. वेंचणुकेची तारीख राज्य वेंचणूक आयोग निश्चीत करतलो, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

ओबीसी आरक्षण आनी पावस हाका लागून पंचायत वेंचणूक फुडें वचपाची शक्यताय आशिल्ली. पणजेंत प्रेरणा दीस कार्यावळी उपरांत पंचायत वेंचणूक पावसा उपरांत तीन म्हयन्यांनी जातली, अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. पावसा उपरांत वेंचणूक घेवपाची शिफारस करतना सरकारान फायल राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन धाडल्या. हाका लागून पंचायत वेंचणूक सप्टेंबर उपरांत जावप शक्य आसा.

ट्रिपल टेस्ट अट पुराय करची पडटली

घटनेंतली तजवीज तशेंच लोकसंख्ये प्रमाण सगल्या घटकांक आरक्षण दिवपा सयत सगले आरक्षण 50 टक्क्यां वयर वचपाक जायना. ही ट्रिपल टेस्ट पुराय करपाची अट सर्वोच्च न्यायालयान घाल्या. ट्रिपल टेस्ट अट पुराय करून राज्य वेंचणुक आयोगान आरक्षण निश्चित करचे पडटले. हे आरक्षण निश्चित केले उपरांत वेंचणूक कार्यावळ थारावप शक्य जातलें. पंचायत वेंचणुकेची तारीख राज्य वेंचणूक आयोगान थारावपाची आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

तारखेचो घोळ सुरूच

पंचायत वेंचणूक 4 जूनाक घेवपाचो प्रस्ताव आशिल्लो. ही तारीख निश्चीत जावपाक आयिल्ली आसतना आरक्षणा विशीं सर्वोच्च न्यायालयान म्हत्वाचो निर्णय दिलो. ओबीसी आरक्षण लोकसंख्ये प्रमाण दिवचें. लोकसंख्येची म्हायती मागासवर्गीय आयोगा कडल्यान घेवची. लोकसंख्येची आंकडेवारी नासली जाल्यार ओबीसी आरक्षणा बगर वेंचणूक घेवपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान महाराष्ट्र सरकाराक दिल्लो. ह्या आदेशाक लागून सरकारान अॅडव्होकेट जनरलाचो सल्लो घेवपाचो निर्णय घेतलो. अॅडव्होकेट जनरलान दोन दिसांत सल्लो दिलो. इतले मजगतीं 18 जूनाक पंचायत वेंचणूक घेवपाचो विचार आशिल्लो.

राज्य वेंचणूक आयोगान फेब्रुवारी सावन प्रभाग फेरचणुकेची प्रक्रिया सुरू केल्ली. प्रभागांची फेररचणूक जावन वेंचणूक आयोगान सरकाराक अहवाल सादर केलो. ओबीसी आरक्षणा बगर वेंचणूक घेवपाचो प्रस्ताव वेंचणूक आयोगान सरकाराक सादर केल्लो.

ओबीसी आरक्षणाची तजवीज घटणेंत नासली तरी ती पंचायत कायद्यांत आसा. ओबीसी आरक्षणा बगर वेंचणूक घेवपाक सरकारान न्हयकार दिलो. हे सगले घडणुकेक लागून पंचायत वेंचणुकेची तारीख निश्चीत जावंक पावली ना. आतां पावसा उपरांत वेंचणूक घेवपाचे सुतोवाच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां.

पंचायतीचेर प्रशासक नेमतले

गोंयांतल्या 186 पंचायतींचो कार्यकाळ 19 जूनाक सोंपता. ताचे पयली वेंचणूक जावप आवश्यक आसा. आतां वेंचणुकेची प्रक्रिया 19 जून पयली जावप अशक्य आसा. हाका लागून 19 जूना उपरांत पंचायतीचेर प्रशासकाची नेमणूक जातली. प्रशासकाची नेमणूक जाले उपरांत सगले पंच घरा वतले. मुजत सोंप मेरेन पंचायत वेंचणुकेची प्रक्रिया पुराय जावंक नाशिल्ल्या कारणान हाचे पयली लेगीत एकदां प्रशासकांची नेमणूक जाल्या.