पावसाळी पर्यटन फुल्लें; अलर्ट आसून लेगीत पर्यटकांची गर्दी

मिरामार दर्यादेगेर आयतारा पर्यटकांची जाल्ली गर्दी. (नारायण पिसुर्लेकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । नारायण गांवस

पणजीः गोंयांत हवामान खात्यान अलर्ट जारी केला. तरी लेगीत गोंयांतल्या साबार पर्यटन स्थळांचेर शेनवार, आयतारा पर्यटकांनी व्हड प्रमाणांत गर्दी केल्ली.

पावसाळ्यांत लेगीत परराज्यांतल्यान पर्यटक व्हड प्रमाणांत गोंयांत येतात. आदीं पावसाळ्यांत पर्यटन मोसम बंद आसतलो, पूण आतां बाराय म्हयने गोंयांत पर्यटक येतात. आयतारा पणजेची मिरामार दर्यादेग, पोरणे गोंयची चर्च तशेंच हेर दर्यादेगेंचेर तशेंच विवीध पर्यटन स्थळांचेर पर्यटकांनी गर्दी केल्ली.

गोंयांत सध्या नेटान पावस पडटा, तरी लेगीत पर्यटक गोंयांत येतात. सप्तकी सुटयेंत पर्यटन स्थळांचो आस्वाद घेवचे खातीर शेनवारा आनी आयतारा सुमारा भायली गर्दी जाता. गोंय हवामान खात्यान शुक्रार, शेनवरा तशेंच आयतारा पावसाचो अलर्ट जारी  केल्लो. शुक्रारा उटंगाराचो पावस पडलो, पूण शेनवारा आनी आयतारा पावसाचो नेट मातसो उणो आशिल्लो. ताका लागून खूबशीं पर्यटन स्थळां पर्यटकांनी उपाट भरिल्लीं.

गोंय हें संवसारीक पर्यटन स्थळ आसा. ताका लागून वर्साचे बाराय म्हयने गोंयांत पर्यटक येतात. पावसांत लेगीत खूबशे पर्यटक गोंयच्या दर्यादेगेंचो आस्वाद घेवपाक मुजरत येतात. चडशे पर्यटक पावसांत मजा करपाक येतात. गोंयांतल्या शार वाठारांनी जरी घसघशे नात तरीय गांवगिऱ्या वाठारांनी खूबशे घसघशे नेटान व्हांवतात. ताका लागून पर्यटकांचीं पावलां गांवगिऱ्या वाठारांनी वळपाक लागल्यात. दूदसागर घसघसो जाल्यार संवसाराचें आकर्शण आसा. ताका लागून पावसाळ्यांत ह्या घसघशाचेर हिसपा भायर पर्यटकांची गर्दी जाल्ली दिसता. अदीं गोंयांत नोव्हेंबर ते मे मेरेन व्हड प्रमाणांत पर्यटक येताले. जून ते ऑक्टोबर पर्यटन मोसम उणो आसतालो. पूण सध्या दर म्हयन्याक पर्यटक येतात. तांचे मदीं शारा वाठारा वरींच गांवगिऱ्या वाठारा विशीं आकर्शण वाडलां. देवळां, चर्ची तशेंच इको फार्म हावसाचेर थळाव्या लोकां वरींच पर्यटकूय वतात. ताका लागून पर्यटकांचो आंकडो वाडला. गोंयांत खूबशीं फार्म हावसां आसात. पावसाळ्यांत ह्या फार्म हावसांचेर गर्दी आसता.