पावसाचें प्रमाण उणें अासलें तरी दडको सुरूच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

11 ते 14 जुलय मेरेन ऑरेंज अलर्ट

पणजी : हवामान खात्याचे शिटकावणी प्रमाण गोंयांत पावसाचें धुमशेण सुरूच आसा. पावसाक लागून रस्त्यांचेर उदक सांचून उरपा सयत अदीं मदीं झाडां पडप सेगीत सुरू आसा. शुक्रारचे आनी शेनवारचे तुळेन आयतारा पावसाचें प्रमाण उणें आशिल्लें. तरी दडको दीसभर सुरूच आशिल्ल्यो.

आतां मेरेन पेडण्यां सगल्यांत चड 70 इंच पावसाची नोंद जाल्या. सांगें 67 इंच, वाळपय 66 इंच, फोंड्यां 61 इंच पावसाची नोंद जाल्या. काल दीसभर पावसाचो नेट उणो आसलो तरी गांवगिऱ्या वाठारांनी पावसाचो नेट चड आशिल‍लो.गोंयांत आतां मेरेन 63.40 इंच पावसाची नोंद जाल्या. ते प्रमाण सरासरी परस 28.3 टक्के चड आसा. हवामान खात्यान 13 जुलय मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. येता ते तीन दीस उटंगाराच्या पावसाचो अदमास आसा. फाटल्या 24 वरांत सरासरी 27 मिमि पावसाची नोंद जाल्या.

उण्या दाबाचो पट्टो दक्षीण ओडिशा, आंध्र प्रदेश आनी शेजारच्या दर्यादेगांचेर पातळिल्ल्यान गाेंयांत 11 ते 14 जुलय अशे तीन दीस हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ताका लागून फुडले तीन दर्यादेगांचेर गतीन वारें व्हांवून ल्हारां उसळपाची शक्यताय आसा. ह्या काळांत नुस्तेमारानी दर्यांत वच्चें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या.

उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून फुडले काय दीस गोंयांत कांय वाठारांनी नेटाच्या पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक‍तायल्या. शेनवारा आनी आयतारा ऑरेंज अलर्ट जरी करून लेगीत पावसाचो नेट उणो आशिल्लो.

उटंगाराच्या पावसाक लागून सरकारान शुक्रार आनी शेनवार अशे दोन दीस पयली ते आठवी मेरेनच्या वर्गांक सुट्टी जाहीर केल्ली. आयतारा सुट्टीच आशिल्ली. आयच्यान मात पयली ते आठवी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक विद्यालयांत वच्चें पडटलें. आयतारा पयली भशेन सगल्या वाठारांनी पावस पडलो. एक दडक पडली काय पावस थोडो तेप विसव घेतालो. उपरांत परतून दडक सुरू जाताली.