पावसाचें उदक साठोवन दवोरपा खातीर राज्यांत जलशक्ती अभियानः मुख्यमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः पावसाचे भरपूर प्रमाणांत उदक मात एप्रील, मे म्हयन्यांत उदक ना अशी गोंयांत स्थिती आसता. ताका लागून पावसाचें उदक जमनींत रिगोवपा खातीर जलशक्ती अभियान राज्यांत चालीक लायतले अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. जलस्रोत खात्या वतीन जलशक्ती अभियानाची सुरवात करपा खातीर साखळेच्या रवींद्र भवनांत आयोजीत केल्ले कार्यावळींत ते उलयताले.
पावसाचें उदक साठोवन दवोरपा खातीर लोकांनी आनी सरकारान संघटीतपणान काम केल्यार व्हडलें काम जावपाक शकता. जलशक्ती अभियानांत विद्यार्थ्यांक आसपावन घेवंन ताकां उदकाचें म्हत्व पटोवन दिवपाचे काम करतले. समाजांतल्या दरेका घटकान जलशक्ती अभियानांक आपलें योगदान दिल्यार उदकाचो उणाव कमी करपाक जाता. ह्या कामा खातीर सरकार जाय तें सगलें सहकार्य दितलें अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार जाहीर केलें. कार्यावळीक उदकास्रोत मंत्री सुभाष  शिरोडकार, आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्ये, प्रेमेंद्र  शेट, उदकास्रोत खात्यचो मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी, शुभदा सावयकार, आनंद काणेकर, संजय नायक हाजीर आशिल्ले.
दरेकाच्या घऱांत नळा वरवीं उदकाची पुरवण करपी गोंय हें पुराय देशांतलें पयलें राज्य थारलां. उदक आडावन तें शेती खातीर वापरपाक मेळचें हें खातीर पंतप्रधान मोदी हांणी जलशक्ती अभियान सुरू केलां. पुराय गोंयांत तें येसस्वी करपाचो आमचो संकल्प आसा, असें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. ताचे वरवीं शाश्वत उदरगत करप, उदका संधारणा विशीं लोकां मदीं संवेदनशीलताय आनी उदका संपत्त ही विशीं जाग्रुताय करपाचो सरकाराचो उद्देश आसा अशें तांणी नमूद केलें.
जाण्ट्यां वांगडा ल्हान भुरग्यांक उदका संवर्धनाचें म्हत्व समजावपाक जाय, राज्यांत ल्हान-व्हड स धऱणां आशिल्ल्यान सध्या उदका पुरवणे विशीं समस्या ना. फुडाराक मात उदका उणावाचें संकश्ट येवपाक शकता. सरकारान अडेज कोटी रुपया खर्च करून कुडणे- सुर्ल गांवांतल्या खणीच्या खंदकांतले उदकाचो शेता खातीर उपेग करपाचो पयलो प्रयोग येसस्वी केलो. फुडाराक हेर खंदकांतल्या उदकाचो लेगीत असोच वापर करपाचो विचार आसा अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें.
खाशेली मोहीम सुरू करतले
पयली गटारां बांदतना शिमिटी वापरनाशिल्ले. ताका लागून पावसाचें उदक आपसूक जमनींत झिरपतालें. सध्या गटारां शिमीट काँक्रिटाची आसतात. ताका लागून जमनीन उदक वचना. ही स्थिती बदलपाची गरज आसा. चडांत चड उदक जमनींत झिरपाची वेवस्था करपा खातीर सरकार खाशेली मोहीम हांतात घेतले अशी घोशणा डॉ सावंत हांणी केली. उदक वांटप संस्थांनी उदका साठे वाडोवपाचे काम करपाक जाय. ते सरकाराचेर निंबून रावचें न्हय अशे तांणी सांगलें.
पावसाचें उदक साठोवन दवोरपा खातीर 15 जुलय मेरेन सुमार 15 हजार फोण तयार करपाचो यत्न आसा. फुडल्या गिमाळ्या पयलीं दरेका मतदारसंघांत 10 ते 12 नवी बंधारें बांदपाचें खात्यान थारायलां अशी म्हायती उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिली. जीं विद्यालयां उदका संवर्धन करपाचें बरें काम करतलीं तांकां खात्या वतीन रोख इनामां दितले. पयलें इनाम 50 हजार, दुसरें इनाम 25 हजारांचे आसतले. शेतकारांक आपल्या शेतांत उदक आडावपाची वेवस्था करतले तांकां खात्या वतीन अनुदान दितले अशें तांणी सांगलें. हे कार्यावळींत मानेस्तांचे हस्तुकीं उदका वाटप संस्थांक अनुदानाचे चॅक दिले. कार्यावळीक शेतकार, विद्यार्थी आनी नागरीक हाजीर आशिल्ले. तांचे कडल्यान मुख्यमंत्री डॉ सावंत हांणी उदका संवर्धन करपाचो सोपूत घेतलो. सूत्रसंचालक गिरीश वेळगेवकार हांणे केलें.