पावसाक कित्याक दोश? 

निगळे पोरस्कडे वाठारांत निर्माण जाल्ली हुंवारा सारकी स्थिती. (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हजें मत

————–

शी बाये हो पावस शाप इटयता, सगळ्या लोकांच्या तोंडार ह्या आयकांक येता. पावस सुरू जालो की मगेर पावसाक दोश दिवपाक सुरवात. पूण लोकांनी चितूंग जाया पावसाचे दीस, पावस पडटलोच. इटयता आमचो सरकार आनी आमचेच लोक. जे जाय तशें उदरगतीच्या नावान बांदकाम चालू करतत. काय आयलो पयलो विचार ना करता कामाक सुरवात करतत. 

आता माज्याच गांवाचा बगात. एका वेळार शेता भाटांनी  भरललो, झऱ्यांनी खळखळलो, हिरव्यागार चादरेन नटललो म्हाजो गांव आसलो. पावसा दिसानी सारखो फुलान येय आसलो. झऱ्याचा थंडगार पाणी पिवपाची वाट गांवची लोकां बगीत. कपडे झळझळोवंक व्हाळ व्हावपाची वाट बगीत. शेत करपाक शेतकार पावसाची आतुरतेन वाट  बगी. पण आता खंय काय उरला पयली सारक्या? हो मोपा विमानतळ प्रकल्प चालू जाला तेवाचान आमच्या गांवाची दशाच बदल्या. त्या विमानतळा वयला सगळा चिखलाचा पाणी आमच्या गांवान येता. खळखळट्या झऱ्यानी, व्हाळानी चिखलाचा पाणी व्हांवता आनी निवळ पाणी पितलय जाल्यार पाणी ना. ह्या प्रकल्पा खातीर कितकीशीच  आमची झाडां कापून उडयली. रस्त्यादेगेची झाडां कापून खणान दवरला, ती माती सगळी रस्त्यार येयल्या. येयल्या दिसा कोण ना कोण गाडीयेकार थंय गुटली खाता. वचांत थंय खणान, मोठ्यो मोठ्यो इमारती, फुटपात बानून पाणयाक वचांक वाटत दवरुंग ना. पावस मोठो पडलो जाल्यार पाणी जिरपाक आनी वचांक वाटच ना. आता जसो जसो पावस वाडत आसा तसा पाणी भरत आसा. पाणयाक वचांक वाट नसल्यान घरांनी आनी रस्त्यार भरान वोत्ता. गांवातल्यांक तसाच गोरवां, पाड्यांक पाणी पितलय जाल्यार निवळ पाणी ना. ह्या आमच्याच गांवाक भोगुचा पडाना तर विमानतळा लागीच्या सगळ्या गांवानी हो देखावो बगूंक मेळटलो.

मी सरकारा कडेन इतक्याच मागतय की तुमी उदरगती खातीर करतात ता बरा आसा, पूण लोकांक तांचो काय त्रास जाता हेचेर मात्सो विचार करात आनी उपाय काडात. कितलीशींच वर्सा आमी ह्या गांवान रवतो, पूण केव्हा असो पावसा खातीर लोकांक त्रास जावंक नसलो. पूण आता ह्या गेल्या दोन वर्सांनी विमानतळाचा काम चालू जाल्यान गांवान चिखलाचा पाणी भरान वोत्ता. घरा घरांनी तसाच रस्त्याचेर चिखला सकट पाणी भरता. कसलाय काम हातीन घेतात जाल्यार त्या कामाचा पुराय पणान नियोजन करप गरजेचा आसता. पूण आमका ह्या गजालीचेर दुर्लक्ष केल्ला दिश्टी पडटा. गांवातल्या लोकांचेर तसोच सैमाक हो मोठो धोको आसा.

(पेडणे बोली)

हर्शाली तळकटकार

7030789220