पाळोळें दर्यांत खडपांनी शिरकल्ले बोटींतल्या 5 नुस्तेमारांक वाटायले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः सोमाराक फातोडेर पाळोळें दर्यांत नुस्तेमारी करपाक गेल्ल्या नुस्तेमारांची बोट खवळिल्लो दर्या आनी नेटाच्या वाऱ्याक लागून खडपांनी शिरकली. आनी तातूंत आशिल्ल्या पांच नुस्तेमारांक दृश्टीच्या लायफ गार्डानी सुरक्षीतपणान देगेर हाडलें.
दोगां लायफ गार्डांनी वादळी वातावरणात जेट- स्की स्कुटरीन वचून नुस्तेंमारी बोट खडपांतल्यान भायर काडली आनी देगेर हाडली. पांच नुस्तेमार मोटरबोटीन नुस्तेंमारी खातीर गेल्ले. जाळें उदकांत घालतना ताची मोटरबोट बंद पडली आनी वाऱ्या वांगडा बोट देगे कडेन आशिल्ल्या खडपांनी गेली.
बोट व्हलोवपन तांणी देगेर हाडपाक सुरवात केली मात वाऱ्याक लागून ती खडपांचे दिकेन गेली. एकल्यान मोबायला वयल्यान देगे वयल्या वळखीच्या मनशाकडेन संपर्क सादलो. ताणी दृश्टी लायफ गार्डां कडेन संपर्स सादलो. लायफ गार्ड अंकुश आनी संतोष हांणी दाखयल्ल्या धाडसा खातीर तांची सगले जाण तुस्त करतात.