पालिकेचो बावटो हुबोवपी स्थंभा कुशीक कोयर उडयिल्ल्यान निरशेणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काणकोण: काणकोण पालिकेचो बावटो हुबोवपाचे सुवातेर शेनवारच्या बाजाराचो कोयर उडयिल्ल्यान नगरसेवक धीरज नायक गांवकार हांणी निरशेणी उक्तायल्या.

शेनवार दिसा काणकोणां बाजार भरता. ह्या बाजारा निमतान हुबळी, बेळगांव हांगासरले वेपारी भाजी, फळां आनी हेर सामान विक्रे खातीर घेवन येतात. सांजवेळा बाजार सोंपले उपरांत कुसकी भाजी, फळां आनी कोयर थंयच सांडून वतात. ह्या शेनवारा हो कोयर काणकोण पालिका दीसपट्टो हुबयत आशिल्ल्या राष्ट्रीय बावट्याच्या स्तंभा कुशीक उडयिल्ल्यान सगले कडेन घाणीचें साम्राज्य पातळ्ळें.

काणकोण पालिकेच्या नितळसाण कर्मचाऱ्यांनी आयतारा सकाळीं हो कोयर उबारूंक जाय आशिल्लो. तो उबारूंक नाशिल्ल्यान नगरसेवक धीरज नायक गांवकार हांणी पालिकेच्या कारभाराचेर निरशेणी उक्तायली.

हे विशीं नगराध्यक्ष सायमन रेबेलो आनी चावडी प्रभागाचे नगरसेवक रमाकांत नायक गांवकार हांकां विचारलें तेन्ना पालिकेचो एक कोयर व्हरपी ट्रक ड्रायव्हर दुयेंत पडिल्ल्यान आयतारा सकाळीं उबारतात तो कोयर थोड्या कळावान उबारलो. पूण आतां जे वेपारी वेपार करपा खातीर येतात तांणी आपल्या म्हालाचो जायत आशिल्लो कोयर एका साकांत सांठोवन दवरचो. उपरांत पालिकेचे कर्मचारी तो कोयर उबारतले अशें नगराध्यक्ष सायमन रेबेलो हांणी सांगलें.

तशेंच ह्या वेपाऱ्यांचेर देखरेख दवरपा खातीर धनंजय पागी ह्या कर्मचाऱ्याची नेमणूक केल्ल्याचें तांणी सांगलें.