पालिका कर्मचारीच जाल्यात प्रशासकी अधिकारी !

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशेंचो प्रकारः जल्म- मरण नोंदणी विभागाच्या वेळापत्रकांत फेरबदल

म्हापशें: म्हापशें पालिका कार्यालयांतल्या जल्म- मरण नोंदणी विभागाच्या वेळापत्रकांत अधिकाऱ्यांच्या आदेशा बगर फेरबदल करपाचो यत्न कर्मचाऱ्यांनी केलो. अखेरेक अधिकाऱ्यांनी समज दिले उपरांत वेळापत्रक आदलेवरीं करपाची पाळी कर्मचाऱ्यांचेर आयली.

कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षणाची गरजः लोकांची मागणी
म्हापशें पालिकेच्या कांय विभागांतले कर्मचारी पालिकेंत कामकाजा कातीर येवपी लोकां कडेन शिममेर सोडून वागतात. लोकांक गरजे भायर वाट पळोवपाक लायतात. पालिका म्हणल्यार आपलें खाजगी कार्यालय आनी मालमत्ता अशा भ्रमांत ते वागतात. लोकां सयत नगरसेवकांक लेगीत ते भियेनात. अशा उन्मत कर्मचाऱ्यांनी लोकां कडेन कशें उलोवचें आनी कशें वागचें, हाचें तांकां प्रशिक्षण दिवचें, अशी मागणी लोकांनी केल्या.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण म्हापशें पालिका मंडळ स्थापन जायत सावन फाटलीं कितलीशींच वर्सां जल्म- मरण नोंदणी विभाग सकाळीं 9.30 ते दनपारां 1 आनी दनपारां 2 ते सांजेचीं 4 ह्या वेळांत काम करतालो. पूण बुधवारा ह्या विभागांतल्या कर्मचार्यांनी ह्या वेळापत्रकांत आपले मर्जी प्रमाण फेरबदल केलो. नवें वेळापत्रक सकाळीं 9.45 ते दनपारां 1 आनी दनपारां 2 ते सांजेचीं 3.50 अशें केल्लें आनी ते विभागाच्या नोटीस बोर्डाचेर दसयिल्लें.
पालिका अधिकाऱ्यांनी ह्या फेरबदल केल्ल्या वेळापत्रका संबंदांत कसलोच आदेश जारी करूंक नाशिल्लो. पालिकेन ते विशींची अधिसुचोवणीय जारी करूंक नाशिल्ली. तरी लेगीत कर्मचाऱ्यांनी हो पराक्रम केल्लो.
अचकीत फेरबदल जाल्ल्या वेळापत्रका वयल्यान काल्यालयांत आयिल्ल्या लोकांचो गोंदळ जालो. तांणी अधिकाऱ्यां कडेन वासपूस केली. तेन्ना पालिकेच्या कार्यालयीन कामकाजांत वा वेळापत्रकांत कसलोच फेरबदल करूंक नाशिल्ल्याची म्हायती अधिकाऱ्यांनी दिली. कर्मचारी आनी पालिकेच्या एकंदरीत कारभाराचेर लोकांनी अजाप उक्तायलां.
पालिका मुख्याधिकारी सीताराम सावळान सांगलें, आपूण अशे तरेचो कसलोच आदेश दिवंक ना. आदल्या वेळापत्रका वरींच लोकांक सेवा दिवची. तशेंच फेरबदल केल्लें वेळापत्रक काडून उडोवचें. परतून असो प्रकार घडचो न्हय, अशें संबंदीत कर्मचाऱ्यांक सांगलां, अशें ताणें सांगलें.
मुख्यधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत त्या कर्मचार्यांनी सकाळीं लायिल्लें फेरबदल केल्लें वेळापत्रक काडून उडयलें. पूण दनपारचें आसा तशेंच दवरलें. ताका लागून ह्या कर्मचाऱ्यांक घरा वचपाची ताकतीक आसता काय कितें, असो प्रस्न उपस्थीत जाला.
मजगतीं, फाटल्या कांय दिसां सावन ह्या विभागाचें कामकाज वेळा प्रमाण चलना. हो विभाग केन्ना सुरू जाता आनी केन्ना बंद जाता, हाचेर कोणाचेंच नियंत्रण ना. जाय तेन्ना कामाक येवपाचें आनी जाय तेन्ना विभाग बंद करून वचपाचें, असो प्रकार कर्मचाऱ्यांनी चलयला. तातूंत आतां विभागाच्या कार्यालयीन वेळापत्रकांत बदल करून लोकांक वेठीक धरप हो प्रकार पालिकेच्या अस्ताव्यस्त कारभाराचें प्रतीक. पालिका अधिकाऱ्यां परस कर्मचारीच प्रशासकीय कारभार चलयतात, हाची ही देख, अशें सांगून लोकांनी ह्या प्रकाराचेर तिडक उक्तायल्या.