पालयां परंपरीक तरेन मिरसांगांची लागवड

पालयेंच्या मिरजल गांवांत मिरसांगांच्या शेताची लागवड करतना बायलां. ( निवृत्ती शिरोडकार )

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दर्यादेग वाठारांतल्या मिरसांगांक व्हड मागणी

पेडणें: मिरजल वाडो पलायेंच्या शेतकारांनी परंपरीक तरेन वट्ट 4000 चौखण मिटर परस चड जमनींत मिरसांगेची लागवड केल्या. हरमला, मांद्रें, मोरजे, पालयें हांगच्यो मिरसांगो तिखट आनी बर्‍या दर्जाची आसता. दर्यादेगेवेल्या वाठारांतल्या मिरसांगांक व्हड मागणी आसता. ते नदरेन परंपरीक वेवसाय तिगोवन दवरपा खातीर मिरजल वाड्यावयल्या कांय बायलां शेतकारांनी एकठांय येवन हे सुवातेर मिरसांगेची लागवड सुरू केल्या.

शेता वरवीं पांचवी क्रांती घडोवपाक फुडाकार घेतना हालीं पळोवपाक मेळटा. हातूंत तरणाट्या शेतकारांचोय आस्पाव आसता. सरकाराच्यो विवीध शेतकी विशीं येवजण्यो कार्यरत आसात. पेडणें शेतकी विभागाचे अधिकारी फकत कार्यालयांत बसून रावनात. ते शेतांनी वचून शेतकारांच्यो आडखळी, तांचे प्रस्न समजून घेतात. तशेंच खंयचें पीक घेतल्यार कितलो लाव जातलो आनी विवीध येवजण्यांचो शेतकारांक म्हायती दिवन जागृताय करता. ताका लागून खुबश्या युवा शेतकारांक उर्बा मेळून ते शेतांनी राबतनाचें चित्र पळोवपाक मेळटा. 

शेतकी अधिकारी धीरज परब हांणी हे विशीं म्हायती दितना सांगलें, मिरजल वडो, पालयें वाठारांत आदल्या काळांत व्हडा प्रमाणांत शेतकी वेवसाय करताले. हांगा एक परंपरीक झरो आसा. त्या झर्‍याक व्हड प्रमाणांत उदक मेळिल्ल्यान शेतकार शेतवडीक प्राधान्य दितात हें पळोवपाक मेळटा. ताका लागून हांगच्या शेतकारांक विवीध सरकारी येवजण्यो दिवपाचेर सरकार भर दिता. कांय शेतकार आपल्या शेतांत विंगड विंगड तरेचे प्रयोग करून आपलीं शेतां फुलयतात, अशें तांणी सांगलें. 

  मिरजलवाडो, पालयें हांगचे शेतकार ऑरगॅनीक सार्‍याचो वापर करून शेती करतात. हांगच्यो शेतकरी बायलो एकामेकांच्या शेतांनी वचून मिरसांगांची लागवड आनी हेर कामां करतात.  

हांगचे एके बायलेन प्रतिक्रिया दितना सांगलें, आपलें कुळार मुळगांवां. जेन्ना आपलें लग्न पलायां जालें तेन्ना बायलां शेतकार शेतांत मिरसांगो रोयता तशेंच हेर कामां करतात तें पळोवन अजाप जालें. आपल्याक अशे तरेच्या शेतीचो अणभव नाशिल्लो. उपरांत आमचे घरचीं आनी शेजार्‍यां मिरसांग कशी पिकयतात हाची बारीकसाण लक्षांत घेवन, तें शिकून घेवन आतां आपूण स्वता मिरसांग तशेंच विवीध तरेच्यो भाजयोय पिकयतां आनी शेतांतय वेगवेगळ्या तरेची भाजी पिकयतां. स्वता पिकल्ले भाजयेची रूच वेगळीच आसता. 

आयचे तरणाटे सरकारी नोकर्‍यां फाटल्यान लागिल्ल्यान ते स्वाताच्या शेतां कडेन आडनदर करतात. मातयेंत हात घातल्या उपरांत भांगराळें पीक उगोवं येता. सरकारी नोकरेंत जितलो पगार मेळटा तितलोच पगार शेतांत पंदरा दीस काम केल्यार मेळूं येता. हें खुबश्या शेतकारांनी दाखोवन दिलां. 

शेतकारांक सुविधायो निर्माण करपाची येवजण

शेतकार, शेतां खातीर सुविधायो निर्माण करपाक शेती खात्याकडेन दरेका हॅक्टरा फाटल्यान भाजिपालो, शेती पिकोवपा खातीर 80000 हजार रुपया अनुदान दिवपाची सरकाराची येवजण आसा. एका शेतकाराक पांच हॅक्टर शेत जमनींत हे येवजणे खाला अनुदान मेळपाक शकता. शेत पिकोवपा खातीर सुविधाय निर्माण करपाक ही येवजण कार्यरत केल्या. हे येवजणे खाला शेताक फेन्सींग करप, बांय बांदून दिवप, पंप घेवप, स्प्रिन्कल बसोवन ह्यो सुविधायो तयार करता. हे खातीर 20 टक्के अनुदान दिता. ते खर्च केल्या उपरांत 40 टक्के अनुदान दता, मागीर 30 टक्के आनी पुराय काम जाल्या उपरांत 10 टक्के रक्कम दितात, अशी शेतकी खात्याची येवजण आशिल्ल्याची म्हायती पेडणें शेतकी विभागीय अधिकारी धीरज परब हांणी दिली. शेतकार्‍यां कडेन शेतकी कार्ड आसचें असो नेम ना.