पालक -शिक्षक -विद्यार्थी -शिक्षणाचे तीन घटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शिक्षणा बगर जिणेक पर्याय ना. भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर दर एक पालक कश्ट काडटा. कोरोना काळांत गरिबांतल्या गरीब पालकान रीण काडून मोबायल घेवन आपल्या भुरग्यांक दिले. ते दीस परत नाका. कोरोना काळाचीं दोन वर्सां सरल्या उपरांत केजी धरून पीजी मेरेन सगळीं विद्यालयां आतां मुक्तपणान उक्तीं जाल्लीं आसलीं तरी शिक्षकां मुखार आनी पालकां मुखार व्हड आव्हान उबें आसा. एल केजीक, आनी यू केजी चुकलेलीं भुरगीं पयले यत्तेंत पावल्यांत, यू केजी आनी यत्ता पयली चुकलेलीं भुरगीं दुसरे यत्तेंत पावल्यांत, अशेच तरेन दोन यत्तांचो खंड पडून एकदम तिसर्‍या वर्गांत विद्यार्थी आयिल्ल्यान सगळ्यां मदीं गोंदळाचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. भुरग्यांची एका जाग्यार बसपाची संवय मोडल्या. कोरोना काळांत चडसो अभ्यास पालकांनीच काडून दिल्लो वा भुरग्यांनी कॉपी केल्लो. तांची वाचपाची, बरोवपाची, संवय मोडल्या आनी घरा येतकूच मोबायल घेवन बसपाची संवय लागल्या ती कशीच सुटना. एक काळ असो आसलो मोबायलाक बंदी आसली तोच मोबायल भुरग्यांक दिवचो पडलो. आतां तांच्या हातांतल्यान मोबायल सुटना. आनी शिक्षकूय कोरोनाच्या काळांत शिकयतालो तसोच आतांय शिकोवंक सोदता, तोवूय आदले वरी मोबायलाचेर होम वर्क धाडटा हें बरोबर न्हय. आमी भुरग्यांक मोबायला पासून पयस दवरपाचो यत्न करपाक
जाय.
दोन वर्सां अभ्यासांत जो खंड पडिल्लो तो गॅप भरून काडपाक हायस्कूलांचो वेळ वाडोवपाची गरज आसा. शिक्षकांनी 200 वरां न्ही 400 वरां रॅमेडीयल शिकोवपाची गरज आसा. रॅमेडीयल म्हणजे अभ्यासक्रम पुराय करप न्हय. वर्गांत अभ्यासांत फाटीं उरिल्ल्या विद्यार्थ्याक घेवन बसप. हें करतना पालकांनी चड सहकार्य करपाची गरज आसा.
आयज भुरगो शिकना. सगळ्यांकच भुरग्यांक, पालकांक आनी कांय शिक्षकांकय कोरोनाचें आयतेच निमित्त मेळ्ळा, जो तो म्हणटा दोन वर्सां कोरोना आसलो न्ही. मान्य आसा. पूण हे समस्येचेर आतां सगळे मेळून उपाय काडुया न्ही, शिक्षकां मुखार भुरग्याक कशें शिकोवप हो मोठो प्रस्न आसाच. दोन वर्सांची मोख एका वर्सांत भरून काडप तशें शक्य ना. चणे तोंडांत उडोवपा इतलें सोंपे ना तें. ह्या कामाक शिक्षक, पालक आनी विद्यार्थी हांचें एकमत जावपाची गरज आसा. सातवेक शिकलेलें गणीत आनी आठवी, णवी कोरोना काळांत घरच्या घरा शिकलेलें गणीत हातूंत खूब फरक आसा. ताका लागून ताका आठवी – णवीचें गणीत पयली समजावपाक जाय उपरांतूच ताका धावेचें गणीत समजतले. ते खातीर रॅमेडीयल 200 वरां दर एका शिक्षकाक पुराय करचीच पडटली. एक दोन – तीन म्हयने त्या विद्यार्थ्यांक अभ्यासक्रम कमी आनी हेर उपक्रमांतल्यान शिक्षण दिवपाचो यत्न करचो पडटलो. रस्तोनाट्य, नाटकुलीं, नाचगाणी, विंगड विंगड सर्ती, प्रस्नमंच, आपउलोवप, चित्रकला, भरतकाम, खेळ, सैमभोंवडी, ट्रॅकिंग अशें साबार उपक्रम आमकां राबोवचे पडटले. पालकांक आनी भुरग्यांक विश्वासांत घेवन करचें पडटले, तरूच तीं भुरगीं अभ्यासक्रम शिकपाक तयार जातलीं, आनी आवटपुटूय बरो मेळटलो. हें करपाक शिक्षकांची मनाची तयारी आसची पडटली. ह्या असल्या उपक्रमांक कांय पालकांचो विरोध आसतलो. कांय पालक अशेंय उलयतात दोन वर्सां आमचीं भुरगीं घरा रावन ऑनलायन शिकल्यांत. तशें अंदूं ना. आजून कोरोना खंय सोंपला तर? मदीं मदीं केसी मेळत आसता. थोड्या विद्यार्थ्यांक आनी पालकवर्गाकय कोरोना जाय, कारण भुरगो आयतो पास जाता. कसलीच कटकट ना. आयज भुरगीं खूब आळशी जाल्ली
आसा, ताका हळू हळू मार्गार हाडपाक हायस्कूलांनी शिक्षकांनी भरपूर मेहनत घेवची पडटली.
कारण कांय विद्यालयांनी दोन वर्सां सारकें शिक्षण जावंक ना. आयज णवे – धावेच्या विद्यार्थ्याक आपलें नांव धड बरोवंक येना. आतां मेरेन शिक्षकांनी त्या भुरग्यांक समजून केन्ना घेतलेच ना. ताची मायेन केन्ना चवकशी केलीच ना, तांचे केन्ना वर्गांत वाचून घेतलेच ना. वाचूंक, बरोवंक येता काय ना हें केन्ना पळयलेच ना. आठवी मेरेन पास कायद्यानुसार पास केले. आवय बापूय समजलो भुरगो पास जालो. तो स्वता पास जालो काय टिचरीन, पास केलो, कोणे पळयला? परिणाम आतां ताका धड अक्षर वळखूंक येना, जांव देवनागरी, जांव इंग्लीश. ग्रामीण वाठारांनी परिस्थिती गंभीर आसा. हाचेर शासकीय पावंड्यार विचार मंथन जावपाची गरज आसा.
हांगा दर एकलो आपली जबाबदारी दुसर्‍याचेर धुकलूंक पळयतात. एकामेकांचेर धुकलून मेकळे जाता. विद्यापीठ म्हणटा कॉलेजींत काय शिकोवंक ना, कॉलेज शिक्षक म्हणटा हायर सॅकंडरीन काय शिकोवंक ना, हायर सॅकंडरी म्हणटा हायस्कूलान काय शिकोवंक ना, हायस्कूल टिचर म्हणटा प्रायमरीन काय शिकोवंक ना. प्रायमरी म्हणटा आवय बापूय मात्तूय लक्ष दिनात. शिक्षणांत विद्यार्थी, शिक्षक, आनी पालक तिनूय घटक म्हत्वाचे. पालकांनी पालकत्व पाळपाक जाय. भुरग्यांक फकत शाळेंत भरतीच केले म्हूण जायना. ताच्या पुस्तकांचें दप्तरूय उघडून पळोवपाक जाय. शिक्षकांनी फकत सिलेबस कम्पलीट
करचो न्हय. पुराय पुस्तक शिकोवचे परस अर्देच पुस्तक शिकोवचें पूण परफॅक्ट शिकोवचें. णवे – धावेच्या विद्यार्थ्याक देवनागरींत स्वताचें नांव बरोवंक येना ही आमच्या शिक्षणाची प्रगती काय अधोगती? ह्या प्रस्नाचें दर एकल्यान आत्मपरिक्षण करचें.
(लेखक प्राध्यापक आसात.)

काशिनाथ नायक
9158345844