पार न्हंय, वता हाता भायर?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अस्नोडेंचें उदक बार्देश आनी दिवचल तालुक्यांकूय मेळटा. तातूंत जर खऱ्यांनीच बॅक्टेरिया आसात जाल्यार तें लोकांक धोक्याचें. पार न्हंय, हाता भायर वचपाची वाट कोणे पळोवची न्हय.

पोटांत अन्नाचो कण नासल्यार मनीस चडांत चड दोन म्हयने जितो उरपाक शकता खंय. मात, उदका बगर चडांत चड तीन दीस!! अर्थात त्या मनशाची कूड, पिराय, प्रतिकार शक्त हाचेरुय तें अवलंबून आसता. पूण, हाचे वयल्यान उदक आमकां कितलें म्हत्वाचें तें कळटा. उदकाक संस्कृतांत ‘जीवन’ म्हणटात, तें ओगीच न्हय. देशांतल्या सगल्या लोकांक सदांच शुद्ध उदक मेळटा काय? ना. कारण जमनी वयलें न्हंय, तळयो, व्हांळांच्या रुपांत आशिल्लें उदक प्रदुशित जालां. आपशीच जावंक ना. ताका आमी मनीसूच जापसालदार आसात. आमी सिवरेज, घाणयारें उदक, मेल्लीं सावदां, कारखान्यांतलीं रसायनां…. थोडक्यांत मनाक येता तें तातूंत सोडटात. गंगामैय्येचे धडेर तर चामड्याचे उद्देग चलतात. तें उदक अर्थांत न्हंयेच्या प्रवाहांत येता. आनीकूय खूब कितें ह्या उदकांत सोडटात. हालींच्या पिळग्यांक रोखडीच थंडी, जोर येता, मोडशी, कामिण, मलेरिया, डेंग्यू, काॅलेरा… बी जातात, ताका इबाडिल्लें उदक जापसालदार हें सांगपाक दोतोर नाकात. दोन दिसां पयलीं आरटीआय वावुरपी शैलेंद्र वेलिंगकार हांणी अस्नोडें न्हंय, उदका प्रक्रिया प्रकल्पाचेर उजवाड घालो. सोशल मिडिया वयल्या व्हिडियोंत तांणी जें सांगलें तें खरें काय फट, ताची चवकशी सरकारी यंत्रणांनी बेगोबेग करपाक जाय. ‘ही न्हंय पुराय प्रदुशीत जाल्या. तातूंत कोलिफोम, ई कोली हे भिरांकूळ बॅक्टेरिया आसात. संबंदीत प्रकल्पाचे अभियंते ह्या दुशीत उदकाची पुरवण बार्देश तालुक्याक करतात. चुकीचो अहवाल धाडून वरिश्ठांची दिशाभूल करतात.’, अशे गंभीर आरोप श्री. वेलिंगकार हांणी केल्यात.
गोंयांत आयज ज्यो न्हंयो आसात, त्यो शुद्ध दवरपाचें काम थळाव्या पंचायत, पालिकांचें. सरकारी यंत्रणांचेंय. वर्साक एक- दोन फावट त्यो नितळ करपाची भोगावळ करचीच, पूण त्यो पेड्ड्यार कित्याक जातात, ताचेंय कारण सोदून काडचें. ताचेर उपाय घेवचे. कोण भितर कोयर, घाणयारें उदक, रसायनां सोडटा, तांचेर कारवाय करची. मात हें जायना. ‘फुडल्या एक वर्सा भितर रस्त्या कुशीक कोयर, प्लास्टिकाचो कुडकोय दिसचो ना,’अशी जाहीर घोशणा 19-20 वर्सां पयलीं जाल्ली. पूण, कोयर सोंपलो ना आनी तें वर्सूय उदेंलें ना. न्हंयांचीय तीच स्थिती. द. गोंयांतली साळ न्हंय पळयात. हालींच सिवरेज प्रकरण गाजिल्लें. ताचे कडेन आडनदर केल्यार आनीक कांय वर्सांनी तिका ‘संडास न्हंय’ म्हणचें पडटलें काय, अशी भिरांत दिसता. सांतिनेज खारीज हें दुसरें उदाहरण. आतां तर न्हंयो आनी आमचीय आवय आशिल्ले म्हादयचेर संकश्ट येवं शकता.
‘हांव ओगीच आरोप करीना. म्हजे कडेन पुराव्याचीं सगलीं कागदां आसात. अस्नोडें प्रकल्पाचो टेले फ्लाॅक्युलेटर पूल फाटलें देड वर्स चलना. तो उदक शुद्ध करपांत म्हत्वाचें योगदान दिता. उदक प्रक्रिया प्रकल्पांतलीं सब स्टेशनां दोन वर्सां जालीं काम करनात. उदक गाळपाची यंत्रणां चलना. लागसारच्या एका व्हडल्या हाॅटेलाचें घाणयारें उदक, सिवरेजह्या उदकांत सोडटात, अशे साबार दावे, आरोप श्री. वेलिंगकार हांणी केल्यात. उदका पुरवण मंत्री नीलेश काब्राल हांणी उंचेल्या पांवड्याची समिती नेमून चवकशी करची, असो उलोय तांणी मारला. दुसरे वटेन, प्रकल्पाचे मुखेली सहायक अभियंते कायतान मिनेझीस हांणी बार्देशांतल्या लोकांक 100 टक्के शुद्ध, नितळ उदक मेळटा, आमी सगली जतनाय घेवनूच उदका पुरवण करता, असो दावो केला. तिळारी, आमठाणें धरणांतलें उदक मेळिल्ल्यान अस्नोडेंच्या पार न्हंयेचें खूबच थोडें उदक आमी वापरतात. आमचे कडेन केमिस्ट आसा. प्रक्रिया केल्ल्या उदकांत शून्य बॅक्टेरिया मेळ्ळ्यात, अशेंय तांचें म्हणणें. तांणी श्री. वेलिंगकार हांचे 1- 1 दावे पुरावे दिवन खोडून काडचे. ताचे परस दोगांयचें म्हणणें उदका पुरवण मंत्री, वरिश्ठ अधिकारी, पर्यावरण मोगींनी एकठांय येवन कित्याक तपासचे न्हय? अस्नोडें उदका प्रक्रिया प्रकल्पांतली गाळणी यंत्रणां, हेर यंत्रां, पूल चलता काय चलना, ताचीय पळोवणी केल्यार बरी. कारण अस्नोडेंचें उदक बार्देश आनी दिवचल तालुक्यांकूय मेळटा. तातूंत जर खऱ्यांनीच बॅक्टेरिया आसात जाल्यार तें लोकांक धोक्याचें. पार न्हंय, हाता भायर वचपाची वाट कोणे पळोवची न्हय.