पांच हजार कोटी खर्चून जमनी पोंदच्यानवीज सरयो घालपाचें काम पुराय करतले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वीज मंत्रीः चार दिसांत काडले अडेज हजार अर्ज निकालांत

फोंडेंः राज्यभरांतल्या लोकांचे फाटल्या दोन वर्सां पसून प्रलंबीत अाशिल्ले 4,500 वयर विवीध प्रकाराचे अर्ज निकालांत काडटले. फाटल्या चार दिसांत 2,500 अर्ज निकालांत काडल्यात. उरिल्ले अर्ज सोमारा मेरेन निकालांत काडटले, अशी म्हायती वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली.
गोंयांत फुडल्या 5 वर्सांत 5 हजार कोटी रुपया खर्चून विवीध वाठारांनी जमनी पोंदच्यान वीज सरयो घालपाचें काम पुराय करतले. ते खातीर खात्यांतल्या महसुलांत वाड जावप गरजेचें. फुडल्या कांय दिसांत वीज दरांत 5 ते 10 पयशांची वाड करतले, अशें सुदिन ढवळीकार हांणी सांगलें.
गोंयांतल्या लोकांक बरी वीज उण्या दरांत उबलब्ध करून दिवपाचोय यत्न आसा. वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यां कडेन गरजेच्यो सुविधा नाशिल्ल्यान पावसाच्या दिसांनी जिविताक धोको आसुनूय कर्मचाऱ्यांक काम करचे पडटा. ते खातीर कर्मचाऱ्यां खातीर गरजेचे सगल्या प्रकाराचे साहित्य खरेदी केल्या. पावसा पयलीं रस्त्या कुशिकचीं झाडां कातरपा खातीर लेगीत साहित्य कर्मचाऱ्यांक दितले. वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी लेगीत लोकांक बरी सुविधा दिवपाची गरज आशिल्ल्याचे वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी सांगलें.
फोंड्यां उबारिल्लो घाणयाऱ्या उदकाचो प्रकल्प 15 मे मेरेन सुरू करपाचो यत्न आसा. फोंड्यांत लेगीत लोकांक जमनी पोंदच्यान वीज सरयो घालतले. हाचे पयलीं बांदकाम खात्याचो मंत्री आसतना जायतीं उदरगतींचीं कामां आपूण राज्यभरांत केल्यात. वीज खात्यातं लेगीत व्हड बदल करून लोकांचो विस्वास मेळयतलो, अशें वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी सांगलें.

गोंय अभियांत्रिकी म्हाविद्यालयांत 1 मॅगावॅट वीज तयार करतले
फर्मागुडयेर गोंय अभियांत्रिकी म्हाविद्यालयांत एक मेगावॅट वीज तयार करून फोंडें वाठारांतल्यो समस्या सुटाव्यो करपाचो यत्न करतले. तशेंच फुडारांत वीज खात्यांत जायत्या प्रकाराचे अर्ज निकालांत काडपा खातीर अभियंत्यां कडल्यान तशेंच कर्मचाऱ्यां कडल्यान पयशाची मागणी जाता जाल्यार लोकांनी निर्देशाक हाडून दिवचे. संबंदितांचेर खर कारवाय करतले, अशी शिटकावणी वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी दिल्या.