पांच म्हयन्यांत 1,348 अपघात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

110 जाणांक मरण; येरादारी विभागाचो म्हयनाळो अपघात अहवाल

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः गोंयांत अंदूं 1 जानेवारी ते 31 मे ह्या पांच म्हयन्यांच्या काळांत 1,348 अपघात जाले. ह्या अपघातांत 110 जाणांक मरण आयलें.

गोंय पुलिसांनी रस्त्या वयले वाडटे अपघात आनी तातूंत येवपी मरण हाचेर आळाबंद हाडचे खातीर येरादारी राखणदार (ट्रॅफीक सेंटिनल) येवजण सुरू केल्ली. लोकांनी विरोध केल्ल्यान ती बंद केल्या. पुलिसांनी विवीध उपक्रम, मोहिमो हातांत घेतल्यो, तरीय अपघात जायत आसात. तातूंत मुखेलपणान पेड्ड्यार रस्ते आनी रस्त्याचें चुकीचे पद्दतीन बांदकाम, वाहनचालकांची घाळपणा, येरादारी नेम मोडप अशीं साबार कारणा अपघाताक कारण थारल्यात.

येरादारी नेम मोडप्यांचेर खर कारवाय करची, अशे निर्देश येरादारी खात्यान वेळावेळार जारी केल्यात. ते भायर वेलावेळार खाशेल्यो मोहिमो हातांत घेवन वाहनचालकांचेर कारवाय करचे निर्देश जारी केल्यात.

येरादारी पुलीस विभागाच्या म्हयनाळ्या अपघात अहवाला प्रमाण गोंयांत सगळयांत चड 179 अपघात वेर्णे पुलीस स्टेशनाच्या वाठारांत जाल्यात. ते उपरांत 122 अपघात फोंड्यां, 98 पोरणें गोंय, 92 पर्वरी आनी हेर वाठारांनी मेळून 1,348 अपघात जाल्यात. ते भायर सगळ्यांत चड मरण 17 वेर्णें पुलीस स्टेशनाच्या वाठारांत जाल्यात. ते उपरांत पोरणें गोंय पुलीस स्टेशन वाठारांत 10, मायणा कुडटरी 9, फोंडें 8, मडगांव पुलीस स्टेशन वाठारांत 7 जाल्यार हेर पुलीस स्टेशनांच्या वाठारांनी मेळून 110 जाणांक मरण आयलां.

गोंयांत 1,348 अपघातांतले सगळ्यांत चड 44.11 टक्के (595) अपघात दुचाकींचे जाल्यात. ते उपरांत 40.91 टक्के (551) मोटार अपघात जाल्यार 14.98 टक्के (202) हेर वाहनांचे जाल्यात.

सगळ्यांत चड 104 दुचाकी अपघात फोंडें पुलीस स्टेशनाच्या वाठारांत जाल्यात. ते उपरांत वेर्णे 84, मायणा कुडटरी 76, पोरणें गोंय 68, पणजी 61 जाल्यार हेर पुलीस स्टेशनांच्या वाठारांनी मेळून 595 दुचाकींचे अपघात जाल्यात.

सगळ्यांत चड 101 मोटार अपघात वेर्णें पुलीस स्टेशनाच्या  वाठारांत जाल्यात. ते उपरांत पणजी 97, पोरणें गोंय 90, पर्वरी 76, आगशी 72, जाल्यार हेर पुलीस स्टेशनांच्या वाठारांनी मेळून 551 मोटार अपघात जाल्यात. सगळ्यांत चड 40.87 टक्के अपघात राष्ट्रीय म्हामार्गाचेर जाल्यात. दिसाचे 813 जाल्यार रातीचे 535 अपघात जाल्ल्याची म्हायती येरादारी विभागाच्या म्हयनाळ्या अपघात अहवाला प्रमाण मेळ्ळ्या.

चडशे अपघात वाहन चालकांच्या घाळपणाक लागून

गोंयांत 1 जून ते 31 मे ह्या काळांत सगळ्यांत चड 94.36 टक्के अपघात वाहन चालकांच्या घाळपणाक लागून जाल्यात. तातूंतले सगळ्यांत चड 123 अपघात आनी 17 जाणांक मरण वेर्णें पुलीस स्टेशनाच्या वाठारांत जाल्यात. ते भायर वेर्णें पुलीस स्टेशनाच्या वाठारांत सगळ्यांत चड 101 मोटार, 7 बस जाल्यार 84 दुचाकींचे अपघात जाल्यात. ताका लागून हो वाठार संवेदनशील आशिल्ल्यान ‘अपघात प्रवण’ वाठार जाला. येरादारी पुलीस विभागाच्या म्हयनाळ्या अपघात अहवाला प्रमाण हें स्पश्ट जालां.