पांच म्हयने… 1,348 अपघात… 110 मरण…

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

2021 चे तुळेंत 15.91 जाल्यार मरणांत 27.91 टक्के वाड

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः गोंय वेल्हा वाठारांत शुक्रारा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत एका मोटर चालकाक मरण आयलां. हे फाटभुंयेर गोंयांतल्या फाटल्या पांच म्हयन्यांतली अपघातांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो पळयल्यार 1 जानेवारी ते 31 मे 2022 ह्या कालांत 1,348 अपघातांत 110 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें मुखार आयलां. तातूंत वयल्या काळांत 2021 चे तुळेंत 15.91 टक्के अपघातांत जाल्यार 27.91 टक्के मरण येवपाच्या प्रकरणांत वाड जाल्या. ते भायर चलत वचप्यांच्या मरणांचो आंकडो 120 टक्के, दुचाकी चालका फाटल्यान बशिल्ल्याच्या मरणाचो आंकडो 116.67 टक्के जाल्यार दुचाकी चालकांचो मरणाचो आंकडो 25.33 टक्के वाडिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या.

येरादारी विभागाचे आंकडेवारी प्रमाण गोंयांत वयल्या काळांत अंदूं 1,348 अपघातांत 110 जाणांक मरण आयलां. तातूंत 65 दुचाकी चालकांचो आसपाव आसा. ते उपरांत दुचाकी फाटल्यान बशिल्ल्यां मदीं 13, चार चालक, 22 रस्त्या वयल्यान चलत वचपी, 2 प्रवाशी तशेंच हेर चार जाणांचो आसपाव आसा. 2021 त वयल्या काळांत 1,162 अपघातांत 86 जाणांक मरण आयिल्लें. तातूंत 54 दुचाकी चालकांचो आसपाव आशिल्लो. ते उपरांत फाटल्यान बशिल्ले 6, चालक 8, प्रवाशी 5, सायकलकार 2 आनी हेर एकलो हांचो आसपाव आशिल्लो.

अंदूं एका मे म्हयन्यांत 321 अपघातांत 30 जाणांक मरण आयलें. तातूंत 16 दुचाकी चालक, एकलो फाटल्यान बशिल्लो, 3 चालक, 8 रस्त्या वयल्यान चलत वचपी आनी हेर दोगांचो आसपाव आसा. हाचे तुळेंत 2021 तल्या मे ह्या एका म्हयन्यांत 131 अपघातांत 8 जाणांक मरण आयिल्लें. तातूंत 5 दुचाकी चालकांचो जाल्यार एक चालक, एकलो सायकलीन वचपी आनी हेर एक हांचो आसपाव आशिल्लो.

2022 तल्या पांच म्हयन्यांत 76 जाण गंभीर जखमी जाल्यार 237 जाण किरकोळ जखमी जाल्यात. ते भायर 932 अपघातांत वाहनांचें लुकसाण जालां. 2021 तल्या पांच म्हयन्यांत 58 जाण गंभीर जखमी जाल्यार 267 जाण किरकोळ जखमी जाल्ले. जाल्यार 854 अपघातांत वाहनांचें लुकसाण जाल्लें. अंदूं मेंत 35,033 वाहन चालकां कडल्यान 2 कोटी 18 लाख 63 हजारांचो दंड वसूल केला. जाल्यार 2021 च्या मे म्हयन्यांत 78,245 जाणां कडल्यान 86 लाख 39 हजार 750 रुपया दंड वसूल केल्लो.