पर्वरेच्या नव्या मार्केट प्रकल्पाक ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र मेऴना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पर्वरीः पर्वरेच्या मार्केट प्रकल्पाचें उक्तावण करून वर्स जावपाक पावलां तरी ताका अजून ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र मेळूंक नाशिल्ल्यान हो प्रकल्प बांदून ताचो कांयच फायदो ना असो प्रकार चल्ला. हनुमान देवळा केडन हावसिंग बोर्डान हो प्रकल्प उबो केला मात पेन्ह द फ्रांस पंचायती कडल्यान ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र घेवपाचें तशेंच मार्केटांतली दुकांना दिवपाची कसलेंच धोरण अजून थारायल्लें ना.
मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी 16 ऑगस्ट 2021 दिसा ह्या प्रकल्पाचें उक्तावण केल्लें. तेन्नाचे हावसिंग बोर्डाचो अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार हांणी सप्टेंबराच्यान दुकानां आनी ऑफिसां पावणेर दिवपाक सुरूवात करतले अशें जाहीर केल्लें. व्हो प्रकल्प ताची वाट पळयत आसा. पेन्ह द फांस पंचायतीन अजून आमकां ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र दिलें ना ताका लागून लायट आनी उदकाचें कनेक्शन घेवपाक आडमेळे येतात अशें मंडळाच्या एका ज्येश्ठ अधिकाऱ्यान ताचे कडेन संपर्क सादलो तेन्ना सांगलें.
हावसिंग बोर्डान जाय तें शुल्क अजून भरलें ना तशेंच दुकानां दिवपाचें धोरण तयार केलें ना ताका लागून तांकां ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र दिलें ना अशें पंचायतींतल्या सूत्रांनी ह्या प्रतिनिधीक सांगलें. येता त्या पावसा पयलीं नव्या मार्केटांत वचपाक मेळटलें अशी आस्त आमकां आशिल्ली पूण आतां आमकां फुडल्या वर्साच्या पावसाची वाट पळयत रावचें पडटलें अशें दिसता अशें पोरण्या मार्केटांतल्या दुकानदारांनी उलोवन दाखयलें.
बोर्डाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान मार्केट प्रकल्पाक आपणे प्राधान्य दिलां आनी अधिकाऱ्यांक पंचायतींत जाय तें शुल्क भरपाक सांगलां अशें आमदार जीत आरोलकार हांणे सांगलें.