पर्वरी वीज सब-स्टेशनाची तांक वाडोवपाचें काम पुरायः खवंटे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पर्वरीः पर्वरेच्या वीज सव- स्टेशनाची तांक वाडोवपी अतिरिक्स 10 एमव्हीए ट्रान्स्फोर्मरांचें पर्यरी मतदारसंघाचो आमदार आनी पर्यटन मंत्री रोहन खवंटे हांचे हस्तुकीं उक्तावण जालें. 2017 वर्सा ह्या संब-स्टेशनाची तांक वाडोवपाचो प्रकल्प हातांत घेतिल्लो. चड तांकीचे ट्रान्स्फोर्मर सुरू केल्ल्यान हें काम आतां पुराय जालां अशें खवंटे हांणी हे कार्यावळींत जाहीर केलें.
हेच कार्यावळींत जमनी पोंदच्यान वीज केबली विद्युतभारीत केल्यो. वीज केबल घालपा खातीर रस्ते फोडपाक लोकां कडल्यान विरोध जालो. कंत्राटदाराक सामकार जायत्यो आडमेळ्यो आयल्यो. मात वीज खात्यान थळाव्या पंचायत मंडळाच्या वांगड्यांच्या सहकार्यान जमनी पोंदच्यान वीज केबल्स घालपाच्या पयल्या टप्प्याचें काम पुराय केलें. दुसऱ्या टप्प्याचें कामा अर्थ खात्याची मंजुरी मेळ्या उपरांत सुरवात करतले, अशें रोहन खवंटे हांणी सांगलें.
जमनी पोंदच्यान केबल्ल घालपाचें काम पुराय जातकूच पर्वरी मतदारसंघांतली वीज पुरवणेची समस्या सुटावी जातली अशी म्हायती खवंटे हांणी दिली. उक्तावण कार्यावळीक मुख्य वीज अभियंतो स्टिफन फर्नांडीस, उत्तर गोंय जिल्हो पंचायत वांगडी कविता नायक, पेन्ह द फ्रांस, साल्वादोर द मूंद आनी सुकू पंचायत मंडळाचे आदले वांगडी हाजीर आशिल्ले.
पर्वरी पठार, डिफेन्स कॉलनी, तोर्डा, विजनगर, हावसिंग बोर्ड कॉलनी, पुंडलीकनगर, पी आणी टी कॉलनी तशेंच आझाद भवन वाठारांत जमनी पोंदच्यान वीज केबल घालपाचें काम पुराय जालां. पर्वरी सब- स्टेशनांतल्यान ह्या वाठारात लो टेन्शन वीज पुरवणेचें जाळें पुराय जाला अशी म्हायती मुख्य वीज अभियंतो स्टिफन फर्नाडीस हांणी दिली. 4 200 केव्ही ट्रान्स्फोर्मराचे सुवातेर 400 केव्हीए तशेंच 100 केव्हीच्या सुवातेर 200 केव्हीचे ट्रान्स्फोर्मर घातल्यात. सध्याची आनी फुडारांतली वीजेची मागणी मतींत घेवन हे वीज तांक वाडोवपाचें काम केलां. वीज पुरवण बंद पडपाचे प्रकार आतां जावचे नात अशें तांणी सांगलें. पर्वरी सब-स्टेशनाचो सहाय्यक अभियंतो सुभाष फातर्पेकार हांणे सुरवेक सगल्यांक येवकार दिवन कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें.