पर्यटन वाडीक आदार करात

मालपें गोवा दरबार हॉटेलाक भेट दिले उपरांत अधिकाऱ्यां वांगडा चर्चा करतना मंत्री रोहन खंवटे. (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचो प्रसार माध्यमांक उलो; मालपेंच्या गोवा दरबार हॉटेलाची पळोवणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: प्रसार माध्यमांचो पर्यटन वेवसाया कडेन आनी पर्यटन मळा कडेन म्हत्वाचो संबंद आसा. हे खातीर प्रसार माध्यमांनी पर्यटन वाडी खातीर यत्न करपाक जाय, तशेंच आदार दिवपाक जाय. एकादी खबर उजवाडावन वा प्रसारमाध्यमां कडेन बातमी दिवन पर्यटनाचेर प्रस्नचिन्न लावचें न्हय वा पर्यटकांचो गैरसमज जावचो ना हाचीय जतनाय घेवची, असो उलो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी मारलो.

मालपें पेडणेंच्या पर्यटन खात्याचे सरकारी जमनींत पर्यटन खात्यान कावला अड्डो केला, अशी खबर उजवाडाक आयिल्ली. हाची दखल घेवन 16 मेक मंत्री खंवटे हांणी अचकीत त्या वाठाराक भेट दिवन पळोवणी केली. ह्या वेळार ते उलयताले.

मालप्यां पर्यटन खात्याचे सरकारी जमनींत आशिल्लें गोवा दरबार हें हॉटेल फाटल्या धा वर्सां सावन बंद आसा. हे सुवातेची योग्य दखल घेवंक नाशिल्ल्यान पर्यटन खात्याच्यो राज्यांतलीं विवीध वाहनां, दर्यांत प्रवास घडोवन हाडपी बोटी थंय कावला अड्डो म्हूण हाडून दवरिल्ल्यो. हो वाठार कावला अड्ड्या सारकोच तयार केल्लो. ताका लागून नागरिकांनी नाराजी उक्तायल्ली. अशे तरेची खबर उजवाडाक येताच मंत्री खंवटे हांणी ह्या वाठाराक भेट दिवन पळोवणी केली.

हे सुवातेचो आपूण अभ्यास करतलों. गोंय पर्यटन उदरगत मंडळाच्या अध्यक्षा कडेन चर्चा करतलों. 2018 त कसले तरेची कबलात जाल्ली, ते विशीं म्हायती घेतलों. जर ही सुवात एकादे खाजगी कंपनीक दिल्ली जाल्यार ती सुवात आयज मेरेन कित्याक वापरूंक ना, हाचेरूय आपूण चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतलों, अशें मंत्री खंवटे हांणी सांगलें.

महसूल वसूल करून घेतलों: पर्यटन मंत्री

2018 त ही जमीन एकादे कंपनीक जर खाजगी लिजाचेर दिल्ली जाल्यार ताचो जो सरकाराक महसूल मेळपाक जाय आशिल्लो तो मेळ्ळो काय ना, असो प्रस्न पत्रकारांनी मंत्र्याक विचारलो. ताका जाप दितना मंत्री खंवटे हांणी सांगलें, जे कंपनी कडेन ही कबलात केल्या आनी तिणे जर सरकाराचो महसूल बुडयला आसत जाल्यार गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या अध्यक्षा कडेन आपूण चर्चा करून योग्य तो निर्णय तशेंच योग्य ती वसुली करून घेतलों.