पर्यटन खात्याक विश्‍वासांत घेनासतना घसघश्यांचेर बंदी घालप चुकीचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी: पर्यटन खात्याक विश्‍वासांत घेनासतना रानां खात्यान घसघश्यांचेर वचपाक बंदी घाल्या. घसघशे पावसाळी पर्यटनाचो म्हत्वाचो घटक. हे पर्यटकांक उक्ते करपाक रानां मंत्री विश्वजित राणे हांचे वांगडा बसका घेवन हो विशय सुटावो करतले, अशे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें.
गोंयच्या घसघश्यांचेर रानां खात्यान बंदी घाल्ल्यान श्री. खंवटे हांणी अजाप उक्तायलां. हे विशीं हांव मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे कडेन उलयलां. जेन्ना आमी गांवगिर्‍या वाठारांतलें पर्यटन चालीक लावपाचें उलयतात तेन्ना तातूंत व्हडलो वांटो घसघश्यांचो आसता. थळाव्यां वांगडा पर्यटकूय व्हडा संख्येन ह्या घशघश्यांक भेट दितात, अशी म्हायती खंवटे हांणी दिली.
कोणतरी मुखेल रान संरक्षक येता आनी विचार करीनासतना घसघश्यांचेर वचपा खातीर बंदी घालपाचेर सय मारता. गांवगिर्‍या वाठारांतली अर्थवेवस्था ह्या घशघश्यांचेर निंबून आसा. बारीक गाडेकार ह्या घसघश्यांक भेट दिवपी पर्यटकांचेर निंबून आसात. आतां पावसांत लेगीत गोंयांत हॉटेलां आनी रेस्टोरंटां चलतात. हे खातीर एकमतान निर्णय घेवपाची गरज आसा. थळावे आनी पर्यटकांची सुरक्षा आमी लक्षात घेवन उपाय येवजण करपाची गरज आसा. हांवें मुख्यमंत्र्या वांगडा चर्चा केल्या. आतां रानां मंत्री, रानां आनी पर्यटन अधिकार्‍यां वांगडा चर्चा करून हो विशय सुटावो करतले, अशी म्हायती खंवटे हांणी दिली.
गोंयचे सगळेच घसघशे पर्यटकांक उक्ते करात अशें हांव म्हणिना. आमी कांय घसघश्यांची निवड करून तांकां अधिसुचीत करतले. लोकांची सुरक्षा लक्षांत घेवन हे घसघशे आमी प्रमोट करतले, अशें पर्यटन मंत्र्यान सांगलें.