पर्यटकांच्या सुरक्षे विशीं जागृताय जावपाची गरज : पर्यटनमंत्री खंवटे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी : दर्यादेगो तशेच हेर थळांचेर पर्यटकां सयत थळाव्या लोकांचे सुरक्षे ​विशीं जागृताय जावपाची गरज आसा. रानांतल्या चिरेखणींचेर पेंवपाची उमेद भागोवपा खातीर पर्यटक पावपाक जायना, हाची खबरदारी घेवपाची गरज आसा. गुगल वा इंटरनेटाच्या आदारान गांवगिऱ्या आनी धोकादायक वाठारांनी पर्यटक पावपाची शक्यताय आसा. हे विशीं सुरक्षेच्यो उपाय येवजण्यो घेवपा खातीर अधिसूचोवणी, परिपत्रक काडपाचे आदेश पर्यटन खात्याक दिल्यात, अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें.
दिवचल – नानोडा चिरेखणीचेर पेवपाक गेल्ल्या दोगांक बुडून मरण आयिल्ल्यान चिरेखणींचो विशय चर्चेत आयला. घसघशा सयत तळ्यांचेर पेवपाक बंदी घाल्या. गोंयांत येवपी बरेच पर्यटक पेंवपा खातीर उदकांत देवंतात. पेंवपा खातीर खंयचें थळ सुरक्षीत आसा आनी खंयचें ना, हे विशीं सुचोवणी फलक लावपाक जाय. पर्यटकांचे सुरक्षे खातीर जागृताय जावपाची गरज आसा. विचार करून पर्यटन खातें योग्य तरेन अधिसुचोवणी वा परिपत्रकां जारी करतलें, अशें श्री. खंवटे हांणी सांगलें.