परवानो घेनासतना चित्रीकरण केल्यार 50 हजारांंचो दंड दिवपाचो प्रस्ताव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नागरिकांंक सुचोवणी, हरकती सादर करपाक 30 दिसांंची मुजत

पणजी: सरकाराच्या ताब्यांत आशिल्ल्या पुरातत्व वा इतिहासीक थळाचेर चित्रपटाचें चित्रीकरण जाल्यार 50 हजारांंचो दंड घालपाचो प्रस्ताव आसा. हेर इतिहासीक वा संंरक्षीत थळाचेर चित्रीकरण जाल्यार 20 हजारांचो दंड घालपाचो प्रस्ताव आसा.

गोंय इतिहासीक आनी पुरातत्व अवशेश कायदो 1978च्या कलम 37 प्रमाण नेम करपाचो अधिकार सरकाराक आसा. गोंय इतिहासीक आनी पुरातत्व थळां आनी अवशेश नेमांत दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव आसा. नेम दुरुस्तीचो मसुदो सरकारान सुचोवणे खातीर उक्तो केला. नागरिकांंक सुचोवणी वा हरकती सादर करपाक 30 दिसांंचो अवधी आसा. हरकती वा सुचोवण्यो संंचालक, पुरातत्व खातें हांंचे कडेन सादर करच्यो पडटल्यो. हरकती आनी सुचोवणेचो विचार करून नेमांत दुरुस्ती जातली.

नेमाच्या कलम 6 आनी कलम 40 मदीं दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव आसा. नेमाच्या कलम 39 प्रमाण अर्ज आयले उपरांंत इतिहासीक वा पुरातत्व थळांक कसलीच हानी जावची ना, हाची खातरजमा जाले उपरांंत संचालक, पुरातत्व खातें हे चित्रीकरणाक मान्यताय दितले. नेमांत हाचो आस्पाव जातलो.

सरकाराची मालकी नाशिल्या इतिहासीक वा पुरातत्व थळाचेर चित्रीकरण करपाक दिसाक 10 हजाराचें शुल्क फारीक करचें पडटलें. ते भायर 2 हजार रुपया सुरक्षा हमी रक्कम आसतली. ही रक्कम परत मेळटली.

परवानो घे नासताना सरकाराच्या मालकीच्या थळाचेर चित्रीकरण केले जाल्यार 50 हजारांचो तालांंव जातलो. हेर थळांंचेर चित्रीकरण केल्यार 20 हजारांचो तालाव जातलो. तालांवा खातीर नेम 44 मदीं दुरुस्तीचो प्रस्ताव आसा.

गोंयांंत चित्रीकरणा खातीर बरीच इतिहासीक आनी पुरातत्व थळांं आसात. दर्यादेगां सयत देवळां तशेंच चर्चींनी हाचे पयलीं बरेच खेपे चित्रपटांंची चित्रीकरणा जाल्या. राज्याक येणावळ येवची म्हूण सरकार आतां शुल्क वाडोवपाक सोदता.

दिसाक 25 हजार शुल्क

सरकाराची मालकी आशिल्ल्या इतिहासीक वा पुरातत्व थळाचेर चित्रीकरण करपाक दिसाक 25 हजारांंचें शुल्क आसतलें. तशेंच 10 हजाराची सुरक्षा हमी रक्कम भरची पडटली. ही रक्कम चित्रीकरणा उपरांंत परत मेळटली.