परतून सेवेंत दाखल जावपाक लेखी हमी दियात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आंदोलक अांगणवाडी सेविकांक मुख्यमंत्र्यांची अट


पणजी : पणजे आझाद मैदानाचेर फाटल्या 37 दिसां पसून आंदोलन करपी अांगणवाडी सेविकांनी आंदोलन फाटीं घेवन हाचे मुखार राजकी हेतान आंदोलनांत वांटेकार जावची नात, हाची लेखी हमी सरकाराक दिल्यार तांकां परतून सेवेंत घेतले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शुक्रारा पत्रकारां कडेन उलयतना स्पश्ट केले.
अांगणवाडी सेविकांनी आपली भेट घेतिल्ली. त्या वेळार आंदोलन बेगोबेग फाटीं घेवन हाचे मुखार राजकी हेतान अशा प्रकारांच्या आंदोलनांत वांटेकार जावची नात, अशी लेखी हमी दिल्यार तांकां परतून सेवेंत घेवपाचें आस्वासन आपूण दिल्लें. ताका लागुनूच तांकांच निर्णय घेवचो पडटलो, अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें.
मजगतीं, फाटल्या भाजप सरकाराच्या कार्यकाळांत मुख्यमंत्र्यांच्या आल्तिनो बंगल्यार अांगणवाडी सेविकांनी मोर्चा व्हेल्लो. ह्या मोर्च्यांत वांटेकार जाल्ल्यान सात अांगणवाडी सेविकांक सरकारान निलंबीत केल्ल्यो. सरकाराच्या ह्या निर्णया आड ह्या सातूय अांगणवाडी सेविका फाटल्या 37 दिसां पसून आझाद मैदानाचेर आंदोलन
करतात.
मजगतीं, विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांणी शुकारा आंदोलक अांगणवाडी सेविकांची भेट घेतली. तशेंच आमी खंयच्याच राजकी पक्षाचे आयकून आंदोलन करूंक नाशिल्ल्याचे सरकाराक लेखी बरोवन दिवचें आनी परतून सेवेंत दाखल जावचें, असो सल्लो लोबो हांणी दिला.

राजकी हेतान आमी अांदोलन करूंक ना
आमी राजकी हेतान आंदोलन करूंक ना. ताका लागून आमचे कडल्यान चूक जावंक ना. तरी लेगीत सरकार आमी आंदोलन करून चूक केल्या अशें आमचे कडेन लेखी मागता. ताका आमची सहमती ना. मायकल लोबो म्हण्टात, ते पद्दतीन आमी सरकाराक लेखी दिवपाक शकतात, अशी ठाम भुमिका आंदोलक अांगणवाडी सेविकांनी घेतल्या.