परतून टॅक्सीकारांचो वाद?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

टॅक्सीकारांची मनमानी अशीच चलत रावली जाल्यार हेर सेवा हाडच्यो पडटल्यो. म्हणल्यार ओला, उबर टॅक्सी सेवेक गोंयांत परवानगी मेळटली.

भारतीय संस्कृतायेंत ‘अतिथि देवो भव:’ असो उल्लेख आसा. म्हणल्यार सोयरो- पावणो हो देवा समान. देवा मुखार जशे आमी नतमस्तक जातात, ताची मना पसून सेवा करतात, तशीच वागणूक सोयऱ्याक दिवपाक जाय. सगले जाण तशे वागनात ही गजाल वेगळी. पर्यटक हो आमच्या गोंयचो अतिथी. कारण आमचें राज्य हें पर्यटना खातीर लोकप्रीय आसा. दरेका मोसमांत 40 लाखां वयर देशी, विदेशी पर्यटक हांगा येतात. आमचें पोट, अर्थवेवस्था तांच्या जिवार चलता. पर्यटकांक सगल्यांत लागींची एक वस्त म्हणल्यार टॅक्सी. गोंयांत ती कशी चलता, ती कोणाक सांगपाक नाका. भायल्या राज्यांनी आनी गोंयांत जे टॅक्सी भाड्याक घेवन भोंवतात, तांकां हातूंतलो फरक रोखडोच लक्षांत येतलो. गोंयांत टॅक्सीकारांची एक लाॅबी वावुरता. खंयच्याय वेळार आपूण सरकाराक बागोवंक शकतात, अशें तातूंतल्या कांय जाणांक दिसता. सगल्या टॅक्सीकारांनी डिजीटल मिटर वापरचो हे खातीर बरींच वर्सां सरकारान यत्न केलो. मात तांकां येश आयलें ना. हें सरकारूय फाटलीं दोन वर्सां फाटीक लागलां. मात तरीय काय टॅक्सीकार आपलें तेंच खरें म्हणपाक लागल्यात. गोवा मायल्स बंद करात, तरूच आमी मिटर बसयतले, अशें ते म्हणटाले. कोरोनाक लागून मदलीं दोन वर्सां व्हडलीशी हालचाल जावंक ना. पूण आतां सरकारान खंबीर पावलां उबारल्यांत. फुडल्या सोमारा सावन जांणी डिजीटल मिटर बसोवंक नात वा जे तो बसोवनूय ताचो वापर करीनात, तांचे परवाने निलंबीत करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. ताचेर टॅक्सीकार तिडकल्या आसतले, पूण ताचे परस म्हत्वाची घोशणा येरादारी मंत्री मावीन गुदिन्य हांणी केल्या, ती म्हणल्यार टॅक्सीकारांची मनमानी अशीच चलत रावली जाल्यार हेर सेवा हाडच्यो पडटल्यो. म्हणल्यार ओला, उबर टॅक्सीसेवेक गोंयांत परवानगी मेळटली. आतांच टॅक्सीकार गोवा मायल्सां आड किजीलां करतात, ते ओला, उबर येत जाल्यार कितें करतले ताचो नेम ना. हें प्रकरण आतां सरकाराक कुशळटायेन हाताळचें पडटलें!
ओला, उबर ह्यो अॅपा वरवीं सेवा दिवपी टॅक्सी. त्यो तीन -चार वर्सां पयलींच गोंयांत येवपाच्यो. पूण, टॅक्सीकारांच्या विरोधाक लागून त्यो येवपाक पावल्यो नात. तांचें भाडें उणें. 2-3 प्रवाशांनी टॅक्सी शॅर करीत जाल्यार आनीक सवाय पडटा. गोंयांत ते येत जाल्यार टॅक्सी आनी बशींचेय प्रवासी तांचे कडेन ओडटले, हातूंत दुबाव ना. ओला, उबर येना, म्हणटकच गोंय सरकाराच्या फुडाकारान गोवा मायल्स सुरू जाली. पूण मात्शी सवाय. तांचे आनी थळाव्या टॅक्सीकारांचे वागातोर, कळंगूटे वाद जाल्यात. ताचेर तेन्नाच पर्यटनमंत्री मनोहर आजगांवकार हांणी टॅक्सीकारांनी मिटर बसयिल्ले जाल्यार गोवा मायल्स सुरूच जावची नासली, अशें म्हणिल्लें. आतांच्या पर्यटनमंत्री गुदिन्य हांणीय तशेंच कांयशें म्हणलां. भायल्या टॅक्सी सेवांक हाडपाचें आमच्या मनांत ना, पूण थळाव्या टॅक्सीकारांचे मनमानीक लागून त्यो गोंयांत येवं शकतात, अशें तांणी पयर सांगलें. तांचें म्हणणें, पर्यटन टॅक्सींक डिजीटल मिटर, पॅनिक बटन, जीपीएस यंत्रणां बसोवपाक सांगली. तेन्ना कांय जाणांनी विरोध केलो. मागीर सरकारान कारवाय करपाक सुरवात केली. मिटर बसोवपाचे पयशेय दिवनूय ते फाटीं फुडे जाताले. अखेरेक तांणी मिटर बसयले. मात भोवतेक टॅक्सीकार ताचो वापर करीनात, अशें दिसलां. तांचें परवाने निलंबीत करपाचें सरकारान थारायलां, अशें येरादारी मंत्र्यान सांगलां.
गोंयची पयलींच ड्रग्स, गुन्यांवांक लागून बदनामी जाल्या, तातूंत टॅक्सींनी भोवपी पर्यटक आपापल्या राज्यांनी, देशांनी वचून गोंयां विशीं वांकडें कितें बरयत जाल्यार नांव पिड्ड्यार जातलेंच, वयल्यान पर्यटन वेवसायाचेरूय वायट परिणाम जातलो, हें आमी मतींत घेवपाक जाय. आयज हातांत सोशल मिडिया आशिल्ल्यान दरेकलो पत्रकार जाला. फक्त कमेंट न्हय, तर व्हिडियो घाल्यार ते खिणा भितर संवसारभर पातळटात. तेन्ना टॅक्सीकारांनी हे बाबतींत सादूर रावपाक जाय. पर्यटकांक लुटपाचें काम चलता, अशें येरादारी मंत्र्यानूच म्हणलां. हेर लोकूय तें उलयतात. ही प्रतिमा पुसपाचो यत्न जातलो? नाजाल्यार ओला, उबर सेवा गोंयांत पावल दवरतली, अशें येरादारी मंत्र्यान उलोवन दवरलांच.